Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
2 Học viên
25 Các bài học
Trung cấp

Bạn sẽ học gì?

  • Computer forensic investigation Cyber crime investigation How hackers trick people

Chương trình giảng dạy

2giờ 46phút
Phần 1: Introduction To Computer Forensics Or Digital Forensics
12:27
Process of Digital Forensics Investigation
08:33
Phần 2: Inevitability During Computer Forensics Investigation : Legal Issues
11:03
Maintaining Chain Of Custody
03:07
Maintaining The Integrity Using Write Blockers
01:29
Maintaining Integrity By Verifying Hash
06:27
Phần 3: Imaging/Acquisition of Operating System
15:51
Installing FTK imager
04:55
Create Forensics Image of HardDisk, Pendrive or any Storage Device
10:56
Phần 4: Computer Forensics Lab Setup
18:49
Installing Kali Linux Stable Version
15:13
Installing Kali Linux Live
03:36
Phần 5: Digital Forensics Investigation : Analysis of Acquired Image
36:30
OS Forensics : Finding Artifacts in windows
05:43
Windows Forensics Analysis Part - 1
11:17
Windows Forensics Analysis Part -2
02:40
Windows Forensics Analysis Part -3
03:22
Dump Analysis Using Bulk Extractor
08:15
Dump Analysis Using Foremost
05:13
Phần 6: Browser Forensics
10:54
Browser Forensics
10:54
Phần 7: Multimedia Forensics
07:55
Introduction to Steganography
01:17
Steganography Using Tool
06:38
Phần 8: Tacking RAM Dump & Volatile Memory Analysis
12:51
How to Dump Ram Memory
03:42
Analysis of RAM Dump
09:09
Phần 9: Anti-Forensics Techniques & Detection
29:05
What is Anti-Forensics
05:14
Anti-Forensics Technique - 1
06:02
Anti-Forensics Technique - 2
10:29
Anti-Forensics Technique - 3
07:20
Phần 10: BONUS : Cyber Crime Investigation
10:56
Website Crime Investigation
10:56

Mô tả

Yêu cầu

  • Curiosity and passion to learn Computer and internet The passion to become a computer forensics expert

Về Giảng viên đào tạo

96.2% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 146
Học viên 572
Khóa học 5