Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
56 Học viên
19 Các bài học
Trung cấp

Bạn sẽ học gì?

  • Sharp Command Over Kali Linux Tools
  • Hacking, Penetration Testing and Security Audit

Chương trình giảng dạy

2giờ 11phút
Phần 1: Setting Up Lab Environment
26:29
Start Services in Kali
06:05
Installing Metasploitable in Virtual Machine
05:11
Phần 2: Methodology
08:39
Penetration Testing Execution Standard (PTES) - Theory Part You Can Skip this
08:39
Phần 3: Information Gathering
31:43
Google Hacking & Google Dorks
09:25
Dns Enumeration
08:40
Information Gathering – Whois Lookup and Subdomain Enumeration
02:12
Domain Tools : Info Gathering
03:04
Website Information Gathering - Konckpy
08:22
Phần 4: Nmap : Network Security Scanner
31:01
WTF is Nmap: the Network Mapper
01:37
Installing Nmap in Windows
05:06
Zenmap - Nmap Security Scanner GUI
04:47
OS and Service Fingerprinting
12:17
Nmap Generating Report
07:14
Phần 5: Exploitation
19:21
Metasploit Introducation
03:05
Mastering Metasploit – Metasploit Console MSFconsole
16:16
Phần 6: Netcat : Swiss Army Knife
07:24
Basic of Netcat
00:44
Chatting Server Using Netcat
06:40
Phần 7: Hacking Android Mobile
06:45
Hacking Android Mobile Like Ninja Hacker
06:45

Mô tả

Yêu cầu

  • Curiosity of to learn is the key
  • The passion to become a cyber security expert or an ethical hacker
  • No programming skills are required - we will start from scratch!

Về Giảng viên đào tạo

96.2% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 146
Học viên 572
Khóa học 5