Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
84 Học viên
26 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • How to Code Using Python How to Build Models of Linear Regression in TensorFlow How to Make a Stock Market Predictions with Python

Chương trình giảng dạy

5giờ 11phút
Phần 2: Python Basics
2:05:16
03. Control Flow
29:08
04. Functions
14:19
05. Classes and Wrap Up
40:52
Phần 3: TensorFlow Basics
1:21:38
00. Intro and Setup
04:10
01. What is Tensorflow
13:28
02. Constant and Operation Nodes
14:26
03. Placeholder Nodes
11:06
04. Variable Nodes
08:22
05. How to Create Linear Regression Model
05:48
06. Building Linear Regression Model
24:18
Phần 4: Stock Market Prediction
1:29:10
00. Introduction
04:22
01. Project Overview
07:13
02. Understanding the Datasets
07:43
03. Importing and Formatting the Data we Want
15:48
04. Calculating Price Differences
07:53
07. Testing Model Accuracy
12:13
08. Summary and Outro
09:15
09. Make a Stock Market Predicting AI
00:23
06. Training the Model
15:10
05. Building the Computational Graph
09:10
Phần 5: Source code
00:01
Source code

Mô tả

Yêu cầu

  • PyCharm Community Edition 2017.2.3.

Về Giảng viên đào tạo

John Bura

Web/App/Game Developer
Đánh giá 343
Học viên 155,053
Học viên đông đảo
Khóa học 9

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo