Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
93 Học viên
41 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Java cơ bản Lớp (Class) trong Java là gì Cách tạo đối tượng trong Java

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Chào mừng đến với thế giới Java
Bài giảng 1: System.out.println
Bài giảng 2: Các kiểu dữ liệu chuỗi và int
Bài giảng 3: Kiểu dữ liệu boolean
Bài giảng 4: Kiểu dữ liệu char
Bài giảng 5: Biến
Bài giảng 6: Bình luận (Comments)
Bài giảng 7: Toán học
Bài giảng 8: Toán tử quan hệ
Bài giảng 9: Toán tử bình đẳng
Bài giảng 10: Tổng kết
Phần 2: Điều khiển luồng
Bài giảng 1: Toán tử: Boolean và ( && )
Bài giảng 2: Toán tử Boolean Operator hoặc ( || )
Bài giảng 3: Toán tử Boolean Operator không ( ! )
Bài giảng 4: Ưu tiên
Bài giảng 5: Câu lệnh If
Bài giảng 6: Câu lệnh If-Else
Bài giảng 7: Câu lệnh Else-if
Bài giảng 8: Điều kiện Ternary
Bài giảng 9: Câu lệnh Switch
Bài giảng 10: Tổng kết
Phần 3: Java hướng đối tượng
Bài giảng 1: Java hướng đối tượng
Bài giảng 2: Constructors và Instance Variables
Bài giảng 3: Tham số xây dựng
Bài giảng 4: Phương pháp chính
Bài giảng 5: Đối tượng
Bài giảng 6: Các phương pháp phần I
Bài giảng 7: Sử dụng các phương pháp I
Bài giảng 8: Các phương pháp phần II
Bài giảng 9: Sử dụng các phương pháp II
Bài giảng 10: Tính kế thừa
Bài giảng 11: Tổng kết
Phần 4: Cấu trúc dữ liệu
Bài giảng 1: Vòng lặp For
Bài giảng 2: ArrayList
Bài giảng 3: Truy cập ArrayList
Bài giảng 4: Chèn ArrayList
Bài giảng 5: Lặp lại trên một ArrayList
Bài giảng 6: Vòng lặp For Each
Bài giảng 7: HashMaps
Bài giảng 8: Truy cập vào HashMaps
Bài giảng 9: Lặp lại qua HashMaps
Bài giảng 10: Tổng kết

Mô tả

Yêu cầu

  • Không cần kiến thức trước đó - sự nhiệt tình là tất cả những gì bạn cần! Cần có PC hoặc Mac. Di động chưa được hỗ trợ; Không có phần mềm đặc biệt được yêu cầu trước khóa học.

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 686
Học viên 273,175
Học viên đông đảo
Khóa học 12