Đang xem
222 Học viên
94 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Các khái niệm và chức năng cốt lõi của JavaScript Cách xây dựng nội dung năng động Cách phát triển một trang web của riêng bạn

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Giới thiệu về JavaScript
Bài giảng 1: Console.log
Bài giảng 2: Kiểu dữ liệu
Bài giảng 3: Toán tử toán học
Bài giảng 4: Đặc tính
Bài giảng 5: Các phương thức JavaScript tích hợp
Bài giảng 6: Thư viện
Bài giảng 7: Bình luận
Bài giảng 8: Tổng kết
Phần 2: Biến (Variables)
Bài giảng 1: Tạo const
Bài giảng 2: Tạo let
Bài giảng 3: Không xác định
Bài giảng 4: Toán tử toán học
Bài giảng 5: Nội suy chuỗi phần I
Bài giảng 6: Nội suy chuỗi phần II
Bài giảng 7: Tổng kết
Phần 3: Dòng điều khiển (Control Flow)
Bài giảng 1: Giới thiệu về dòng điều khiển
Bài giảng 2: Câu lệnh IF và ELSE
Bài giảng 3: TRUE và FALSE phần I
Bài giảng 4: TRUE và FALSE phần II
Bài giảng 5: Toán tử so sánh phần I
Bài giảng 6: Toán tử so sánh phần II
Bài giảng 7: Câu lệnh Else If
Bài giảng 8: Toán tử logic
Bài giảng 9: Chuyển đổi câu lệnh
Bài giảng 10: Toán tử điều kiện
Bài giảng 11: Tổng kết
Phần 4: Hàm (Functions)
Bài giảng 1: Giới thiệu về hàm
Bài giảng 2: Hàm
Bài giảng 3: Thông số phần I
Bài giảng 4: Thông số phần II
Bài giảng 5: Return phần I
Bài giảng 6: Return phần II
Bài giảng 7: Tuyên bố chức năng
Bài giảng 8: Biểu thức chức năng
Bài giảng 9: Cú pháp mũi tên
Bài giảng 10: Tổng kết
Phần 5: Phạm vi (Scope)
Bài giảng 1: Giới thiệu về Phạm vi
Bài giảng 2: Phạm vi toàn cầu phần I
Bài giảng 3: Phạm vi toàn cầu phần II
Bài giảng 4: Phạm vi khối phần I
Bài giảng 5: Phạm vi khối phần II
Bài giảng 6: Phạm vi khối phần III
Bài giảng 7: Tổng kết
Phần 6: Mảng (Arrays)
Bài giảng 1: Giới thiệu về mảng
Bài giảng 2: Tạo mảng
Bài giảng 3: Truy cập tài sản
Bài giảng 4: Cập nhật phần tử
Bài giảng 5: Chiều dài tài sản
Bài giảng 6: Phương pháp đẩy
Bài giảng 7: Phương pháp mảng bổ sung
Lecture 8: Let và const
Bài giảng 9: Tổng kết
Phần 7: Vòng lặp (Loops)
Bài giảng 1: Giới thiệu về vòng lặp
Bài giảng 2: Vòng lặp thủ công
Bài giảng 3: Vòng lặp For
Bài giảng 4: Vòng lặp For ngược
Bài giảng 5: Vòng lặp lồng
Bài giảng 6: Vòng lặp While
Bài giảng 7: Vòng lặp vô hạn
Bài giảng 8: Tổng kết
Phần 8: Iterators
Bài giảng 1: Giới thiệu về Iterators
Bài giảng 2: .forEach ()
Bài giảng 3: .map()
Bài giảng 4: .filter()
Bài giảng 5: Tài liệu
Bài giảng 6: Chọn Choosing Iterator đúng
Bài giảng 7: Tổng kết
Phần 9: Đối tượng (Objects)
Bài giảng 1: Đối tượng trong JavaScript
Bài giảng 2: Đối tượng
Bài giảng 3: Đặc tính đối tượng phần I
Bài giảng 4: Đặc tính đối tượng phần II
Bài giảng 5: Đặc tính đối tượng phần II
Bài giảng 6: Thêm một đặc tính
Bài giảng 7: Điều chỉnh một đặc tính
Bài giảng 8: Phương pháp
Bài giảng 9: Phiên bản mới hơn của JS
Bài giảng 10: Từ khóa này phần I
Bài giảng 11: Từ khóa này phần II
Bài giảng 12: Phương pháp Getter và Setter phần I
Bài giảng 13: Phương pháp Getter và Setter phần II
Bài giảng 14: Phương pháp Getter và Setter phần III
Bài giảng 15: Tổng kết
Phần 10: Lớp (Classes)
Bài giảng 1: OOP in JavaScript
Bài giảng 2: Constructor
Bài giảng 3: Instance
Bài giảng 4: Phương pháp
Bài giảng 5: Phương pháp gọi
Bài giảng 6: Tính thừa hưởng phần I
Bài giảng 7: Tính thừa hưởng phần II
Bài giảng 8:Tính thừa hưởng phần III
Bài giảng 9: Tính thừa hưởng phần IV
Bài giảng 10: Tính thừa hưởng phần V
Bài giảng 11:Phương pháp tĩnh
Bài giảng 12: Tổng kết

Mô tả

Yêu cầu

  • Không cần kiến thức nào trước đó - sự nhiệt tình là tất cả những gì bạn cần! Cần có PC hoặc Mac. Di động chưa được hỗ trợ; Không có phần mềm đặc biệt được yêu cầu trước khóa học.

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 923
Học viên 357,557
Học viên đông đảo
Khóa học 0