Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
3 Học viên
75 Các bài học
Trung cấp

Bạn sẽ học gì?

  • Intermediate C++
  • Advanced C++
  • Building to Game Development

Chương trình giảng dạy

15giờ 21phút
Phần 1: Linked List
4:32:07
Insertion in Singly Linked List
26:43
Deletion in Singly Linked List
24:31
Counting and Length of Singly Linked List
15:48
Removing duplicated from Singly Linked List
21:14
Reverse and segregate even odd in SLL
26:21
Structure of Doubly Linked List
06:59
Insertion in Doubly Linked List
30:31
Deletion in Doubly Linked List
10:40
Removing Duplicated from Doubly Linked List
16:28
Length of Doubly Linked List
03:02
Reversing a Doubly Linked List
08:44
Implementation and structure of Circular Linked List
18:53
Insertion in Circular Linked List
19:32
Deletion From Circular Linked List
18:02
Phần 2: Templates
2:18:44
Section Overview
02:20
Introduction and Advantages
04:05
Types of Templates
36:13
Template Arguments
17:53
Overloading Function Templates
09:34
Data structures Relation with Templates
13:04
Templates Specialization
15:45
Partial Specialization
23:13
Explicit Specialization
15:52
Concluding Remarks
00:45
Phần 3: Virtual Functions
1:43:11
Section Overview
01:37
Virtual Functions and Runtime Polymorphism
10:29
Default Arguments in Virtual Functions
14:12
Virtual Functions in Derived Classes
13:12
Can Static Function be Virtual
08:27
Virtual Destructor
05:54
Virtual Constructor
04:22
Virtual Copy Constructor
09:40
Run Time Type Information (RTTI)
07:25
Can Virtual Functions be Private
05:24
Inline Functions
05:48
Abstract Classes and Pure Virtual Functions
10:10
Pure Virtual Destructor
06:31
Phần 4: MultiMap in C++
1:39:03
Section Overview
01:37
Introduction to MultiMap
18:05
Find and Erase
13:58
Emplace
16:10
Count
06:11
Cbegin, Cend, Crbegin, Crend
12:45
Size, Swap, Max_Size
13:34
Lower and Upper Bound
11:14
Equal_Range
05:29
Phần 5: Namespace in C++
54:25
Section Overview
01:13
Introduction to Namespaces
09:23
Classes and Namespaces
12:23
Extending Namespaces and Unnamed Namespaces
07:46
Accessing Namespaces
05:45
Nested Namespaces
05:21
Namespace Aliasing
05:24
Inline Namespaces
07:10
Phần 6: New Features in C++ 11
1:50:21
Section Overview
00:53
Introduction
02:41
Lambda Expressions
13:24
Uniform Initializations
23:16
Deleted and Defaulted Specifiers
13:22
Nullptr
06:09
Delegating Constructors
09:00
Rvalue References
21:34
Auto Type Declaration and Decltype
20:02
Phần 7: Some Advanced Topics in C++
2:23:53
Section Overview
02:38
User Defined Literals
22:42
Placement New Operator
44:40
Copy and Swap Idiom
12:02
Lambda Expressions
37:56
Signal Handling
12:31
Command Line Arguments
11:24

Mô tả

Yêu cầu

  • Basic C++

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 0
Khóa học 6

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo