Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
2 Học viên
25 Các bài học
Trung cấp

Bạn sẽ học gì?

  • Learn to Setup Malware Analysis Lab, Understand what Processes are Involved in Malware Analysis
  • Learn to Generate Malicious File to Hack Windows, Find Strings, Packers, Perform Live Memory Analysis
  • Learn to Hack into Android Mobile, Detect Malware, Monitor the Process of Malware, Defend yourself from Malware
  • Learn to Analyse Malware Behaviour Based on its Class
  • Learn Malware Analysis Techniques Used by Professionals

Chương trình giảng dạy

2giờ 17phút
Phần 1: Introduction
00:36
Phần 2: Introduction to Malware
11:32
Types of Malware
06:46
Introduction to Different Malware Analysis Techniques
03:32
Phần 3: Setting Up Malware Analysis Laboratory
34:00
Install Kali Linux in Virtual Machine
15:13
Installing Kali Live Version
03:36
Snapshot and Important Guideline for Malware Analysis
07:02
Installing REMnux Malware Analysis Operating System
06:28
Download Malware Samples
01:41
Phần 4: Generate Malicious File to Hack Window
13:12
Hacking Window 7,8,10 Part - 1
08:06
Passive Exploitation
05:06
Phần 5: Static Malware Analysis
20:11
Hashing of Malware
06:23
Finding Malicious Strings
08:25
Resource Hacker
03:26
Finding Packers
01:57
Phần 6: Dynamic Malware Analysis
30:08
Sandbox
06:38
Monitoring a Malware
04:34
Regshot
04:54
Monitoring the Process of Malware
07:25
ApateDNS
06:37
Phần 7: Live Memory Analysis
12:51
Live Memory Analysis
03:42
Live Memory Analysis Tools
09:09
Phần 8: Android Malware Analysis
08:37
Google Playstore and Android Premission
03:31
How to Detect Android Malware
05:06
Phần 9: BONUS
06:45
Hacking Android Mobile Like Ninja Hacker
06:45

Mô tả

Yêu cầu

  • Motivated and Eager to Learn
  • Passionate to Become Malware Analysts
  • Basics Web Knowledge
  • Programming Skills are not a Requirement

Về Giảng viên đào tạo

96.2% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 146
Học viên 572
Khóa học 5