Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
49 Học viên
23 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Basics of UI and UX and Product design
  • Minimum Viable Product (MVP)
  • How to create your own mobile product 

Chương trình giảng dạy

6giờ 42phút
Phần 1: Intro to UI & UX
2:11:52
Phần 2: Audio Tangle
2:51:42
Audio Tangle Feed Screen
29:01
Audio Tangle Feed Enhancement for Marketplace
20:22
Audio Tangle Post a Job
28:16
Audio Tangle Saved Tab
29:46
Audio Tangle Saved Tab Continued
20:47
Audio Tangle Wrapping It All Up
18:30
Apps 3 Step Process
05:25
Exporting Assets
19:35
Phần 3: MVP (Minimum Viable Product) Mobile App Design
1:38:38
Minimum Viable Product
04:39
Buildling an MVP - Weightmate
30:48
Savr - Triggers & Actions
27:48
Savr - Reward & Investment
21:05
Social Networks & Marketplace Advice
02:23
Viral Coefficient
11:55

Mô tả

Yêu cầu

  • A PC or a Laptop with macOS
  • InVision*
  • Free trial of Sketch 3
  • You do not need any prior experience in designing or programming to start this mobile app design tutorial.

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 204
Học viên 84,844
Học viên đông đảo
Khóa học 12

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo