Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
17 Học viên
48 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • How to create local notifications without server
  • How to implement push notifications with Firebase, AWS, and Cloudkit
  • How to implement simple push messages
  • Using the vapor tool for a custom-server in Swift
  • How to implement push notifications with Firebase

Chương trình giảng dạy

11giờ 26phút
Phần 2: Local Notifications on iOS 11
2:05:40
Triggers Part 1
26:10
Trigger Part 2
23:44
Attachments
14:03
Category and Actions
18:20
Handling Notification Actions
11:32
Phần 3: Working With iCloud & Push Notifications for iOS 11
1:29:46
Intro to App
02:59
Setting up UI
17:38
Setting up iCloud
10:29
Querying iCloud
11:22
Receiving Silent Notification
26:16
Receiving Visible Notifications
14:28
Handling Notification Actions
06:34
Phần 4: Working With Firebase & Push Notifications for iOS 11
2:47:34
Intro to App
03:22
UI Setup
31:15
Setting Up Push Notification
17:42
Firebase Database Part 1
16:07
Firebase Database Part 2
29:07
Firebase Messaging
09:03
Topic Subscription
09:56
Cloud Functions Up and Running
09:11
Cloud Function Notification
15:05
Notification Service Extension
25:26
Outro
01:20
Phần 5: iOS 11, Push Notifications, and Amazon AWS
3:08:39
Intro to App
04:20
UI Setup
29:10
Setting Up Persistence
29:47
Setting Up User Notifications
17:42
Up and Running AWS
21:08
Registering with SNS (Simple Notification Service)
20:08
Subscribing and Publishing to Topics
19:43
Adding Text Entry to Notifications
10:13
Handling notification
20:41
Notification Content Extension
15:47
Phần 6: Launch Your OWN Push Server With Vapor & Swift
1:49:57
App Intro
03:05
Installing Vapor
10:08
Handling Get and Post
15:08
Up and Running with Fluent
14:41
Model Restructuring
13:09
Sending Notifications
20:47
Dynamic Notifications
14:04
Up and Running MySQL
11:01
Testing the App
06:26
Outro
01:28

Mô tả

Yêu cầu

  • A PC or Laptop running on macOS
  • Basic knowledge of Swift programming

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 204
Học viên 84,844
Học viên đông đảo
Khóa học 12

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo