Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
1 Học viên
26 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • How to install Python and set up an IDE
  • How to use Python 3
  • How to create a NoSQL database using MongoDB/PyMongo
  • How to code an RPG Battle Script

Chương trình giảng dạy

4giờ 14phút
Phần 1: Getting started with Python!!
06:37
Phần 2: Introduction to Python Programming
1:16:42
Variables
01:44
Strings - The Basics
11:29
Strings - Indexing
06:18
Strings - Slicing
07:38
Strings - "in" and "not in" operators
04:52
Numbers
02:58
Boolean Operators
03:27
"if", "else", "elif"
04:26
Lists
06:53
Commenting
01:20
Date and Time
02:59
Defining Functions
08:06
"while" loops
03:06
Classes and Objects
04:43
"for" loops
06:43
Phần 3: MongoDB
17:29
All about MongoDB ( Installing, making a data-base and finding content from it )
17:29
Phần 4: Project #1: Guess the number
13:30
Guess the number
13:30
Phần 5: Project #2: Palindrome Checker
06:09
Phần 6: Project #3: Calculator
24:33
Standard Calculator
13:13
Loop Calculator
11:20
Phần 7: Project #4: Hello There!
30:16
Hello There!
30:16
Phần 8: Project #5: Currency Converter
26:06
Currency Converter
26:06
Phần 9: Project #6: RPG Battle Script
53:11
RPG Battle Script
53:11

Mô tả

Yêu cầu

  • Access to a Computer or Laptop
  • Access to the Internet

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 9
Học viên 1,000
Khóa học 2

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo