Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
160 Học viên
97 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Các quan niệm và khái niệm cơ bản của Python Cách sử dụng list và dictionaries trong Python Hàm và vòng lặp là gì

Chương trình giảng dạy

Phần 1: Cú pháp Python
Bài giảng 1: Giới thiệu
Bài giảng 2: Chuỗi
Bài giảng 3: Lỗi
Bài giảng 4: Biến
Bài giảng 5: Bình luận
Bài giảng 6: Toán học
Bài giảng 7: Cập nhật biến
Bài giảng 8: Số
Bài giảng 9: Triple quotes
Bài giảng 10: Booleans
Bài giảng 11: Tổng kết
Phần 2: Chuỗi và Đầu ra
Bài giảng 1: Biến và chuỗi
Bài giảng 2: Chỉ số
Bài giảng 3: Phương pháp chuỗi
Bài giảng 4: Lower()
Bài giảng 5: Upper()
Bài giảng 6: Str()
Bài giảng 7: Ký hiệu chấm
Bài giảng 8: Nối chuỗi
Bài giảng 10: Định dạng chuỗi phần 1
Bài giảng 10: Định dạng chuỗi phần 2
Bài giảng 11: Tổng kết
Phần 3: Ngày tháng và Thời gian
Bài giảng 1: thư viện thời gian
Bài giảng 2: Ngày tháng và thời gian hiện tại
Bài giảng 3: Ngày tháng hiện tại
Bài giảng 4: Ngày, tháng và năm
Bài giảng 5: Giờ, phút và giây
Bài giảng 6: Together
Phần 4: Kiểm soát dòng và điều kiện
Bài giảng 1: Toán tử so sánh
Bài giảng 2: Mệnh đề so sánh
Bài giảng 3: and, or và not
Bài giảng 4: Order
Bài giảng 5: Cú pháp mệnh đề điều kiện
Bài giảng 6: mệnh đề If
Bài giảng 7: mệnh đề Else
Bài giảng 8: Mệnh đề Else if
Bài giảng 9: Tổng kết
Phần 5: Hàm
Bài giảng 1: Giới thiệu về hàm toán học
Bài giảng 2: Hàm
Bài giảng 3: Hàm gọi
Bài giảng 4: Tham số và Đối số
Bài giảng 5: Hàm gọi khác
Bài giảng 6: Các hàm toán học khác
Bài giảng 7: Mô đun
Bài giảng 8: Hàm nhập
Bài giảng 9: Nhập mọi thứ
Bài giảng 10: Nhìn vào mô đun
Bài giảng 11: Hàm tích hợp
Bài giảng 12: max()
Bài giảng 13: min()
Bài giảng 14: abs()
Bài giảng 15: type()
Bài giảng 16: Tổng kết
Phần 6: Lists và Dictionaries
Bài giảng 1: Giới thiệu về List
Bài giảng 2: Truy cập theo chỉ mục
Bài giảng 3: Cập nhật Lists
Bài giảng 4: Lát cắt List
Bài giảng 5: Index và Insert
Bài giảng 6: Lists và For
Bài giảng 7: List sort()
Bài giảng 8: Dictionaries
Bài giảng 9: Cập nhật Dictionaries
Bài giảng 10: từ khóa del
Bài giảng 11: Phương pháp từ xa
Bài giảng 12: Lists và Dictionaries
Bài giảng 13: Tổng kết
Phần 7: Lists và Hàm
Bài giảng 1: Lists và Hàm
Bài giảng 2: Lists như tham số hàm
Bài giảng 3: Sửa đổi Lists trong Hàm
Bài giảng 4: Thao tác Lists trong một hàm
Bài giảng 5: Mỗi thành tố
Bài giảng 6: In List trong một hàm
Bài giảng 7: Phạm vi vượt qua
Bài giảng 8: Lặp lại Lists trong các hàm
Bài giảng 9: Lists, chuỗi và hàm
Bài giảng 10: List dưới dạng đối số hàm
Bài giảng 11: Nhiều Lists trong một hàm
Bài giảng 12: Tổng kết
Phần 8: Vòng lặp
Bài giảng 1: Vòng lặp While
Bài giảng 2: Điều kiện vòng lặp
Bài giảng 3: While và tính toán
Bài giảng 4: Vòng lặp vô hạn
Bài giảng 5: Mệnh đề phá vỡ
Bài giảng 6: While và else
Bài giảng 7: Vòng lặp while/else
Bài giảng 8: Vòng lặp For
Bài giảng 9: For và append()
Bài giảng 10: For và chuối
Bài giảng 11: Sửa đổi chuỗi với for
Bài giảng 12: For và lists
Bài giảng 13: For và dictionaries
Bài giảng 14: Liệt kê
Bài giảng 15: Zip
Bài giảng 16: For và else
Bài giảng 17: Đừng phá vỡ
Bài giảng 18: Vòng lặp for/else
Bài giảng 19: Tổng kết

Mô tả

Yêu cầu

  • Không cần kiến thức nào cả - sự nhiệt tình là tất cả những gì bạn cần! Cần có PC hoặc Mac. Di động chưa được hỗ trợ; Không có phần mềm đặc biệt được yêu cầu trước khóa học.

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 686
Học viên 273,171
Học viên đông đảo
Khóa học 12