Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
69 Học viên
128 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Building 3D VR Games in Unity 3d Modelling and Art Creation in Blender Thinking like a Programmer Understanding Game Design Coding in C#

Chương trình giảng dạy

44giờ 40phút
Phần 2: Introduction
5:07:47
Coding Part 1
35:40
Coding Part 2
20:38
Input Part 1
26:50
Input Part 2
32:37
Prefabs Part 1
28:09
Prefabs Part 2
23:32
VR Part 1
29:01
VR Part 2
27:57
Phần 3: SDK Update
08:13
Using the Unity Package with Unity 5.6
08:13
Phần 4: Whack a mole
3:01:08
Whack a mole Intro
02:10
Whack a mole Part 1
27:40
Whack a mole Part 2
22:23
Whack a mole Part 3
19:17
Whack a Mole (Art) Part 1
1:08:55
Whack a Mole (Art) Part 2
21:27
Whack a mole Part 4 (AA)
19:16
Phần 5: Hurdles
2:22:38
Hurdles Intro
02:03
Hurdles Part 1
24:24
Hurdles Part 2
23:25
Hurdles Part 3
18:31
Hurdles (Art)
1:06:23
Hurdles Part 4 (AA)
07:52
Phần 6: Cup and Ball
1:51:49
19. Cup and Ball introduction
02:05
20. Cup and Ball (part 1)
27:05
21. Cup and Ball (part 2)
20:52
22. Cup and Ball (part 3)
19:59
23. Cup and Ball art
33:52
24. Cup and Ball (part 4)
07:56
Phần 7: Bowling
2:32:26
25. Bowling introduction
02:13
26. Bowling (part 1)
26:17
27. Bowling (part 2)
18:27
28. Bowling (part 3)
17:56
29. Bowling art (part 1)
39:46
30. Bowling art (part 2)
37:06
31. Bowling (part 4)
10:41
Phần 8: Basketball
2:21:16
39. Basketball introduction
01:58
40. Basketball (part 1)
25:26
41. Basketball (part 2)
28:02
42. Basketball art
1:12:24
43. Basketball (part 4)
13:26
Phần 9: Christmas gifts
1:48:08
44. Christmas gifts introduction
02:08
45. Christmas gifts (part 1)
27:42
46. Christmas gifts (part 2)
19:40
47. Christmas gifts (part 3)
20:47
48. Christmas gifts art (part 2)
37:51
Phần 10: Spaceship
45:17
49. Spaceship introduction
01:31
50. Spaceship art (part 2)
31:38
51. Spaceship (part 3)
12:08
Phần 11: Baseball
2:46:12
52. Baseball (part 1)
25:10
53. Baseball (part 3)
27:28
54. Baseball art (part 1)
37:57
56. Baseball art (part 2)
1:00:25
56. Baseball introduction
02:03
57. Baseball (part 4)
13:09
Phần 12: Genius
1:31:21
58. Genius introduction
02:03
59. Genius (part 1)
28:29
60. Genius (part 2)
27:21
61. Genius (part 3)
15:31
62. Genius art
17:57
Phần 13: Clay shooting
2:02:18
69. Clay Shooting introduction
02:07
70. Clay Shooting (part 1)
24:02
71. Clay Shooting (part 2)
19:04
72. Clay Shooting (part 3)
19:00
73. Clay Shooting (part 4)
15:25
74. Clay Shooting art
33:27
75. Clay Shooting (part 5)
09:13
Phần 14: Fruit ninja
1:58:56
76. Fruit Ninja introduction
01:51
77. Fruit Ninja (part 1)
24:44
78. Fruit Ninja (part 2)
25:15
79. Fruit Ninja (part 3)
13:03
80. Fruit Ninja art
40:15
81. Fruit Ninja (part 4)
13:48
Phần 15: Flappy bird
1:51:34
82. Flappy Bird introduction
01:54
83. Flappy Bird (part 1)
15:42
84. Flappy Bird (part 2)
22:11
85. Flappy Bird (part 3)
24:49
86. Flappy Bird art
37:07
87. Flappy Bird (part 4)
09:51
Phần 16: Ghost
43:29
95. Ghost (part 1)
27:06
96. Ghost (part 2)
16:23
Phần 17: Cannonball
1:23:47
114. Cannonball introduction
02:14
115. Cannonball (part 1)
13:41
116. Cannonball (part 3)
23:51
117. Cannonball art
32:17
118. Cannonball (part 4)
11:44
Phần 18: Train
2:45:01
125. Train introduction
02:03
126. Train (part 1)
27:07
127. Train (part 2)
26:33
128. Train (part 3)
17:59
129. Train art
1:12:32
130. Train (part 4)
18:47
Phần 19: Simple First Person Shooter
1:17:56
131. First Person Shooter introduction
01:54
132. First Person Shooter (part 1)
24:18
133. First Person Shooter (part 2)
27:20
134. First Person Shooter (part 3)
16:03
135. First Person Shooter (part 4)
08:21
Phần 20: Escape the room
15:44
136. Escape the room introduction
02:07
137. Escape the room (part 3)
13:37
Phần 21: Forest Search
3:16:37
138. Forest Searcher introduction
02:07
139. Forest Searcher (part 1)
23:48
140. Forest Searcher (part 2)
29:58
141. Forest Searcher (part 3)
25:58
142. Forest Searcher art (part 1)
31:34
143. Forest Searcher art (part 2)
32:13
144. Forest Searcher art (part 3)
38:26
145. Forest Searcher (part 4)
12:33
Phần 22: Kart
1:27:07
146. Kart introduction
02:03
147. Kart (part 1)
33:34
148. Kart (part 2)
22:58
149. Kart (part 3)
12:05
150. Kart (part 4)
16:27
Phần 23: Hide and Seek
1:13:05
151. Hide and Seek introduction
02:06
152. Hide and Seek (part 1)
28:10
153. Hide and Seek (part 2)
24:18
154. Hide and Seek art
09:54
155. Hide and Seek (part 4)
08:37
Phần 24: Tic-tac-toe
2:03:23
156. Tic-tac-toe introduction
02:19
157. Tic-Tac-Toe (part 1)
25:19
158. Tic-Tac-Toe (part 2)
19:08
159. Tic-Tac-Toe (part 3)
26:55
160. Tic-tac-toe art
38:23
161. Tic-tac-toe (part 4)
11:19
Phần 25: Source code
00:02
Source code and assets

Mô tả

Yêu cầu

  • Unity 3D 5.4.3f1 (Free) Blender 3D (Free)

Về Giảng viên đào tạo

John Bura

Web/App/Game Developer
Đánh giá 343
Học viên 155,053
Học viên đông đảo
Khóa học 9