Đang xem
43 Học viên
26 Các bài học
Trung cấp

Bạn sẽ học gì?

  • How to choose a domain name
  • How to find hosting services
  • How to use WordPress to manage your website
  • How to choose a theme for your website

Chương trình giảng dạy

6giờ 18phút
Phần 1: Find Domain, Install WordPress and Theme
1:12:04
Find Your Domain
18:25
Install Wordpress in Your New domains
14:25
Install Wordpress Theme
13:56
Appearance > Themes > Customize > Widgets > Menus >
12:06
Phần 2: Live Working with WordPress Dashboard
1:19:56
WordPress Dashboard, Post, logo and publish article
23:36
Custom Sliders in WordPress Dashboard
17:02
WordPress Dashboard Media Pages comments Appearance Themes
11:23
WordPress Dashboard Appearance Themes Customize Widgets
15:49
Appearance Themes Customize Widgets Menus
12:06
Phần 3: WP Setting & Plugin Installation
1:26:46
Important Plugin
22:54
Important Plugin Part 02
27:20
Important Plugin Part 03
07:54
WordPress Dashboard Users
11:31
WordPress Dashboard Tools and Settings
08:43
WordPress Dashboard Settings
08:24
Phần 4: WordPress Security Tips
31:08
WordPress Security Tips
31:08
Phần 5: Wordpress SEO setting
31:37
Wordpress SEO setting
22:19
SEO Plugins
09:18
Phần 6: Wordpress Speed Up Setting
23:41
Wordpress Speed Up Setting
23:41
Phần 7: Local SEO
16:06
Local SEO
16:06
Phần 8: Add Your Business in Google Map
21:04
Add Your Business in Google Map
19:24
Received Mail Done Check Now Result Business in Google Map
01:40
Phần 9: WordPress Advanced Options
15:41
WordPress Advanced Options
11:42
Thanks You For Watching Our Course is Completed
03:58
Source File

Mô tả

Yêu cầu

  • No prior knowledge necessary

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 21
Học viên 6,852
Học viên đông đảo
Khóa học 0

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo