Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
12 Học viên
10 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • How to Get Clients from Yelp How to Set Up Yelp Ads How to Rank in the Organic Yelp Search

Chương trình giảng dạy

53phút
Phần 1: Introduction
02:10
Phần 2: Setting up your Yelp business account
24:37
Setting the business info of your listing
07:33
Review management on Yelp
08:40
Finishing on Yelp
03:26
Phần 3: Setting up your Yelp ads
26:42
How to get a good deal on the Yelp ads
02:07
Setting up the Yelp ads
04:06
Before running ads
05:09
LTV
07:54
Analytics for Yelp
07:26

Mô tả

Yêu cầu

  • You Should Own a Local Business or Have an Idea for One You Should Want to Try Different Strategies Regarding Yelp

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
Đánh giá 348
Học viên 297,014
Học viên đông đảo
Khóa học 37