🚨 Nhận chứng nhận NFT miễn phí của bạn bằng cách hoàn thành bài kiểm tra Web3! BẮT ĐẦU NGAY
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Học để nhận các phần thưởng thực tế

Học để nhận các phần thưởng thực tế

Thu thập Bit, tăng Bằng cấp của bạn và nhận các phần thưởng thực tế!

Mới
Các khóa học Video
Các khóa học Video
Không dùng được nữa.
Mở rộng sự nghiệp của bạn với các khóa học video trực tuyến. Đi sâu vào cuộc phiêu lưu học tập của bạn!
Chart loader
Đang tải...
Tên tài sản NFT Bộ sưu tập NFT Giá trị Ngày bán Từ Đến
CryptoPunk #5363
CryptoPunks
655 ETH
~$1,927,638
3 weeks ago
Jan 31, 2024
0xcc47dc5f1e73e0e255... 0x000000000000000000...
CryptoPunk #3167
CryptoPunks
161 ETH
~$473,816
1 week ago
Feb 17, 2024
0xa22df8a27f62ad49e2... 0x0fa871f7f473f0606d...
CryptoPunk #1510
CryptoPunks
150 ETH
~$441,444
2 weeks ago
Feb 05, 2024
0x3dee682ad8fc1bfc36... 0xd082239e2592dd3ae1...
CryptoPunk #9736
CryptoPunks
99 ETH
~$291,353
2 weeks ago
Feb 08, 2024
0x0232d1083e970f0c78... 0x0755fb80b9caa1e4ca...
CryptoPunk #735
CryptoPunks
95 ETH
~$279,581
2 weeks ago
Feb 08, 2024
0x0232d1083e970f0c78... 0x86915e7452a3150dcc...
CryptoPunk #4576
CryptoPunks
92.00001 ETH
~$270,752
3 weeks ago
Feb 01, 2024
0xf32e0e22ff269a62ae... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #2954
CryptoPunks
90 ETH
~$264,866
1 day ago
Feb 22, 2024
0xf65c1c42745606e397... 0xf754ce4cd7a8ec9471...
CryptoPunk #5240
CryptoPunks
86 ETH
~$253,095
2 weeks ago
Feb 05, 2024
0xd082239e2592dd3ae1... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #8270
CryptoPunks
82 ETH
~$241,323
2 weeks ago
Feb 08, 2024
0x7988b8f74c4b5f6029... 0x0232d1083e970f0c78...
CryptoPunk #6094
CryptoPunks
79 ETH
~$232,494
1 day ago
Feb 22, 2024
0x0232d1083e970f0c78... 0xf63314f4e8cd1856d7...
CryptoPunk #9842
CryptoPunks
78.69 ETH
~$231,581
2 weeks ago
Feb 08, 2024
0x0232d1083e970f0c78... 0x86925595310951104f...
CryptoPunk #5586
CryptoPunks
75 ETH
~$220,722
3 weeks ago
Jan 27, 2024
0x117d7f173deb753b2c... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #3438
CryptoPunks
73.99 ETH
~$217,750
6 days ago
Feb 17, 2024
0xcc2a855946a3c20683... 0x81d6a4c8f8d64c482e...
CryptoPunk #3229
CryptoPunks
72 ETH
~$211,893
2 weeks ago
Feb 08, 2024
0x86925595310951104f... 0x2a193336b79d9462bb...
CryptoPunk #2261
CryptoPunks
71 ETH
~$208,950
1 week ago
Feb 13, 2024
0x052564eb0fd8b34080... 0xf63314f4e8cd1856d7...
CryptoPunk #4223
CryptoPunks
70.69 ETH
~$208,038
1 week ago
Feb 10, 2024
0xa19265badd946329a8... 0x9a0370dc7abd9d0c32...
CryptoPunk #7542
CryptoPunks
70.5 ETH
~$207,479
2 weeks ago
Feb 08, 2024
0x0232d1083e970f0c78... 0x7988b8f74c4b5f6029...
CryptoPunk #1540
CryptoPunks
70 ETH
~$206,007
4 days ago
Feb 19, 2024
0x5438de398e6dc40b80... 0x47fc637ba22dcf0f18...
CryptoPunk #9982
CryptoPunks
70 ETH
~$206,007
1 week ago
Feb 15, 2024
0xe45731586308bb45f1... 0x4a934d0c751199365a...
CryptoPunk #5987
CryptoPunks
70 ETH
~$206,007
4 weeks ago
Jan 25, 2024
0x0232d1083e970f0c78... 0x86915e7452a3150dcc...
CryptoPunk #5631
CryptoPunks
68.19 ETH
~$200,680
3 weeks ago
Jan 30, 2024
0x0c54a765c77a88d9cd... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #5406
CryptoPunks
67.93 ETH
~$199,915
4 weeks ago
Jan 26, 2024
0x0232d1083e970f0c78... 0x67c8374843a43b37f3...
CryptoPunk #5987
CryptoPunks
67.5 ETH
~$198,650
2 weeks ago
Feb 08, 2024
0x86915e7452a3150dcc... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #8711
CryptoPunks
67.5 ETH
~$198,650
4 weeks ago
Jan 25, 2024
0x86915e7452a3150dcc... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #871
CryptoPunks
67 ETH
~$197,178
6 days ago
Feb 17, 2024
0x1919db36ca2fa2e15f... 0x000000000000000000...
CryptoPunk #7542
CryptoPunks
66.69 ETH
~$196,266
1 week ago
Feb 15, 2024
0x7988b8f74c4b5f6029... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #9239
CryptoPunks
66.69 ETH
~$196,266
2 weeks ago
Feb 07, 2024
0xe7d254965c04468b55... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #8479
CryptoPunks
66.48 ETH
~$195,648
2 weeks ago
Feb 09, 2024
0x0232d1083e970f0c78... 0xcd05dba1d061e18756...
CryptoPunk #871
CryptoPunks
65.5 ETH
~$192,764
1 week ago
Feb 12, 2024
0x2b268b547cce2004fb... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #8707
CryptoPunks
65 ETH
~$191,292
5 days ago
Feb 18, 2024
0x8e6ebf8bdca937389b... 0x000000000000000000...
CryptoPunk #9089
CryptoPunks
65 ETH
~$191,292
1 week ago
Feb 12, 2024
0x1e20a73d3c5bf89874... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #2412
CryptoPunks
65 ETH
~$191,292
1 week ago
Feb 10, 2024
0xe38ee2d5ee4d2f477b... 0x2238c8b16c36628b8f...
CryptoPunk #9332
CryptoPunks
65 ETH
~$191,292
2 weeks ago
Feb 07, 2024
0x42c2173e599d573c8e... 0x000000000000000000...
CryptoPunk #5850
CryptoPunks
64.99 ETH
~$191,263
4 weeks ago
Jan 25, 2024
0xcc2a855946a3c20683... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #5490
CryptoPunks
63.69 ETH
~$187,437
4 days ago
Feb 20, 2024
0x0232d1083e970f0c78... 0x6414258ee299b740c1...
CryptoPunk #4337
CryptoPunks
63.69 ETH
~$187,437
3 weeks ago
Jan 27, 2024
0x0232d1083e970f0c78... 0xaf6209795446f33492...
CryptoPunk #9117
CryptoPunks
63.49 ETH
~$186,848
3 weeks ago
Jan 27, 2024
0x0232d1083e970f0c78... 0x50664ede715e131f58...
CryptoPunk #6572
CryptoPunks
63.24 ETH
~$186,113
4 weeks ago
Jan 26, 2024
0x2dc820ae955aa5a34c... 0x59a851891e2f0a1ea9...
CryptoPunk #3696
CryptoPunks
63.24 ETH
~$186,113
4 weeks ago
Jan 26, 2024
0x6753ec25d97aaedb0b... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #9441
CryptoPunks
63 ETH
~$185,406
3 days ago
Feb 20, 2024
0x4899410edb37063d39... 0x2f79c0b46134275429...
CryptoPunk #5582
CryptoPunks
63 ETH
~$185,406
1 week ago
Feb 13, 2024
0x050159029e8133db86... 0xbbaec56b725a0b9501...
CryptoPunk #1533
CryptoPunks
62.99 ETH
~$185,377
3 weeks ago
Jan 31, 2024
0x4c54d41126a56f45f1... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #9295
CryptoPunks
62.95 ETH
~$185,259
4 weeks ago
Jan 25, 2024
0x0232d1083e970f0c78... 0x7c7c9ce081becb5f44...
CryptoPunk #6927
CryptoPunks
62.69 ETH
~$184,494
4 days ago
Feb 19, 2024
0x0232d1083e970f0c78... 0x000000000000000000...
CryptoPunk #1384
CryptoPunks
62 ETH
~$182,463
3 weeks ago
Jan 31, 2024
0x8f3c958430fbe692a8... 0x88d5050cd137cc193c...
CryptoPunk #9780
CryptoPunks
62 ETH
~$182,463
3 weeks ago
Jan 27, 2024
0xaf6209795446f33492... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #4256
CryptoPunks
61.99 ETH
~$182,434
4 days ago
Feb 19, 2024
0x427886478a83aef1c3... 0x2238c8b16c36628b8f...
CryptoPunk #5582
CryptoPunks
61.9 ETH
~$182,169
1 week ago
Feb 15, 2024
0xbbaec56b725a0b9501... 0x7988b8f74c4b5f6029...
CryptoPunk #1647
CryptoPunks
61 ETH
~$179,521
1 week ago
Feb 10, 2024
0xe38ee2d5ee4d2f477b... 0x1919db36ca2fa2e15f...
CryptoPunk #1401
CryptoPunks
60.98 ETH
~$179,462
1 week ago
Feb 10, 2024
0xabf0bab9d9a1cc3e6a... 0xca3099dff7709da060...

Hiển thị 1 - 50 Bỏ qua 9921

Hiển thị các hàng

Tổng giá trị tiền tệ của tài sản NFT đã bán tính bằng ETH & USD.

Ngày giao dịch NFT xảy ra.

Địa chỉ ví tiền điện tử của người bán NFT.

Địa chỉ ví tiền điện tử của người mua NFT.

Các đợt mở bán NFT hàng đầu

Xếp hạng tất cả đợt mở bán NFT hàng đầu trong 7 ngày qua theo giá trị của lần giảm giá, rõ ràng rằng NFT CryptoPunk #3167 đứng đầu, với giá trị bán hàng là 161 ETH (~$473,816), được thực hiện 1 week ago. Sau đó, ở vị trí thứ hai diễn ra ngày 1 day ago, có CryptoPunk #2954, với giá trị bán hàng là 90 ETH (~$264,866). NFT CryptoPunk #6094 chiếm vị trí thứ ba, với giá trị bán hàng là 79 ETH (~$232,494).

Nếu danh sách đợt mở bán NFT hàng đầu được xếp hạng theo đợt mở bán mọi thời điểm, thì rõ ràng rằng CryptoPunk #9998 có giá trị bán hàng lớn nhất124,457 ETH (~$366,272,100), ngày 2 years ago. CryptoPunk #5822 ở vị trí thứ hai với 8,000 ETH (~$23,543,675) giá trị bán hàng. Vị trí thứ ba thuộc về CryptoPunk #3100, theo dữ liệu mọi thời điểm, đã bán ngày 2 years ago với 4,200 ETH (~$12,360,430).

Video & tin tức mới nhất về tiền điện tử

Chúng tôi đang theo dõi tất cả đợt mở bán NFT
từ thị trường 206

Với sự trợ giúp của Công cụ theo dõi tiền điện tử, bạn nhận được thông báo theo thời gian thực về đợt mở bán NFT có tác động nhất, cũng như theo dõi các chỉ số hiệu suất khác nhau của các NFT bạn chọn. Sau đó, bạn có thể dẫn đầu và đưa ra quyết định thành công sớm!

206

Thị trường NFT

350

Các bộ sưu tập NFT

dApp Tracker

Câu hỏi thường gặp

Tại sao nên xem xét địa chỉ ví của người mua và người bán trên bảng xếp hạng doanh số NFT ở trên?

Kiểm tra cả địa chỉ ví của người mua và người bán, bạn có thể xem lịch sử giao dịch của họ. Việc này bao gồm cả NFT được đề cập và bất kỳ đợt mở bán NFT nào khác mà các ví này có thể đã tham gia hoặc bộ sưu tập NFT mà họ có thể sở hữu.

Đâu là đợt mở bán NFT thành công nhất trong 30 ngày qua?

Đợt mở bán NFT hàng đầu trong 30 ngày qua bao gồm CryptoPunk #9998 (bán được 124,457 ETH hoặc trong khoảng $366,272,100), CryptoPunk #5822 (bán được 8,000 ETH hoặc trong khoảng $23,543,675) và CryptoPunk #3100 (bán được 4,200 ETH hoặc trong khoảng$12,360,430). Tất cả các đợt mở bán NFT này đều được thực hiện trên OpenSea.

Tôi có thể lọc ra các đợt mở bán NFT khác nhau như thế nào?

Công cụ theo dõi tiền điện tử sử dụng một vài số liệu khác nhau để giúp bạn sắp xếp tất cả các đợt mở bán NFT khác nhau. Thành thật mà nói, bạn có thể xem và sắp xếp theo giá trị của đợt mở bán, bộ sưu tập mà NFT thuộc về hoặc ngày diễn ra đợt mở bán. Bạn cũng có thể kiểm tra địa chỉ ví của người bán và người mua.

Mục đích của việc theo dõi NFT là gì?

Công cụ theo dõi tiền điện tử cung cấp cho người dùng nhiều thông tin có giá trị về nhiều loại NFT trên thị trường. Bạn có thể chọn theo dõi những NFT hoạt động tốt nhất, một số bộ sưu tập token không thể thay thế hoàn toàn không xác định hoặc thậm chí cả thị trường NFT cụ thể. Thông tin này sau đó có thể được sử dụng để hỗ trợ bạn đưa ra một số quyết định thành công!

Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về một NFT tôi quan tâm?

Nếu bạn bắt gặp bộ sưu tập NFT hoặc NFT bạn yêu thích, bạn chỉ cần nhấp vào nó và bạn sẽ được chuyển đến trang hiển thị thêm thông tin về token đã chọn. Nếu đó là toàn bộ bộ sưu tập mà bạn quan tâm, bạn có thể đọc thêm về bộ sưu tập đó trên một trang dành riêng của công cụ theo dõi tiền điện tử BDG và sau đó truy cập bộ sưu tập thực tế, nếu bạn thích.

Giá của một NFT có xác định mức độ phổ biến của nó không?

Đó là một trong những yếu tố, nhưng chắc chắn không phải là yếu tố quyết định! Xem qua công cụ theo dõi tiền điện tử, bạn nhận thấy rằng có những số liệu quan trọng khác giúp xác định mức độ phổ biến của NFT hoặc bộ sưu tập NFT. Những thứ như số lượng người dùng, khối lượng và số lượng bán chắc chắn là một số yếu tố quan trọng hơn cần xem xét!

Ngày
Giờ
Phút
Giây
binance
×
Đã xác minh

$600 WELCOME BONUS

Earn Huge Exclusive Binance Learners Rewards
Đánh giá