21
Layer 1

17

17

23

21
Layer 1
7239 / 7880 XP
Gagarin

2 năm với BitDegree - bạn nên có các kỹ năng để quay quanh Trái Đất rồi!

Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Strelka

Nỗ lực hết mình! Bạn đã đạt cấp độ 20, tiếp tục những gì bạn đang làm để đạt cấp độ Cao nhất.

Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ.Graphic designer, professor of visual arts, DTP expert, creator of the IDP, initiator of the ODG, FLOSS enthusiasts, etc.

17


How to Storyboard with Storyboarder: A Free and Complete Guide

Vicki Lau 10 August, 2020

Microsoft Project Tutorial: Master the Art of Project Management

LearnToProgram 20 January, 2020

Hoc cách chạy quảng cáo facebook: Bí kíp quảng cáo facebook một cách dễ dàng

Alun Hill 09 January, 2020

The Best Affinity Designer Tutorial to Learn the Use of New Pen Tool Features in the 1.7 Version

Isabel Aracama 07 January, 2020