11
Layer 1
Certificate icon

1

1

2

Trophy icon
 11
Layer 1
959 / 1130 XP
Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ....

Học lập trình web qua khóa học tương tác: Học HTML, CSS & Phát triển web

BitDegree Foundation VSI © 24 September, 2019

****ista Programador

Complejo Industrial Tiuna I, C.A. - 

May, 2019 -

Ingeniería de Sistemas - 

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

- April, 2013