18
Layer 1
Certificate icon

3

3

6

Trophy icon
 18
Layer 1
3996 / 4490 XP
Felicette

Đã bắt đầu thấy nóng dần rồi đúng không? Bạn đã đạt cấp độ 15 - có vẻ rất hứa hẹn đấy!

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ.Myself Nagesh since 8 years I have been working as assistant professor in the dept of Mathematics in Navodaya institute of technology Raichur Karnataka

Learn Basic Algebra Online: Algebra Lessons for Beginners

Math Fortress 15 April, 2020

Learning Maths Online: Calculus Course for Beginners

AD TAT 13 April, 2020

Cách tạo game: Học cách sử dụng toán học trong lập trình game Unity

Yohann Taieb 07 April, 2020

***t Prof.

Navodaya Institute of Tech Raichur - 

January, 2015 - April, 2020

Working as Asst Prof in the Dept of Mathematics

Masters in Science - 

Kuvempu university

- July, 2010