8
Layer 1
Certificate icon

0

0

0

Trophy icon
 8
Layer 1
545 / 580 XP
Gagarin

2 năm với BitDegree - bạn nên có các kỹ năng để quay quanh Trái Đất rồi!

Tereshkova

Đã 1 năm kể từ khi bạn ra mắt với chúng tôi. Hãy tiếp tục và phát triển!

Trang bị và Sẵn sàng

Xin chào mừng đến với chúng tôi! Bạn đã thiết lập tài khoản đầy đủ.html
css
ethical hacking

English

...

advanced tech support

alorica - Customer service/Services

August, 2017 - January, 2018

lost due to change of owner/contract