Đang xem
88 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Hiểu tại sao Email Marketing lại có lợi Học cách kiếm tiền từ danh sách email của bạn Học cách viết nội dung tuyệt vời cho email của bạn Học cách xây dựng một danh sách email có lợi nhuận và trả lời tự động Cách tìm ưu đãi tuyệt vời và quảng bá danh sách email của bạn (Tiếp thị liên kết)

Yêu cầu

  • Kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản
  • NFT Certificate
  • 17 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.5 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 17phút of content, in total.

Phần 2: Dòng tiêu đề email
08:42
Các loại dòng tiêu đề
01:27
Các dòng tiêu đề nhạy cảm với thời gian
01:56
Dòng tiêu đề mơ hồ
02:18
Dòng tiêu đề dạng đặt câu hỏi
03:01
Phần 3: Phần thân của Email
14:21
Các loại Emails
03:17
Hoàn chỉnh Emails
03:26
Lỗi trong Emails
03:20
Emails bí mật
04:18
Phần 4: Lợi nhuận qua email
36:21
Bài giảng email trả lời tự động NEmail Autoresponderew
06:50
Tìm ưu đãi
12:04
Thiết lập trang web
14:06
Thuê ngoài viết Email
03:21

Xem khóa học