Đang xem
5 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách lập trình Java & định nghĩa hướng đối tượng hoạt động như thế nào Cách viết và How to write and biên dịch chương trình máy tính đơn giản Java cơ bản

Yêu cầu

  • Không cần bất kỳ kiến thức lập trình trước đó
  • NFT Certificate
  • 41 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 2.3 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 4giờ 9phút of content, in total.

Phần 2: Lõi Java
3:57:44
Chương trình Hello World
07:19
Biến. Kiểu dữ liệu nguyên thủy
05:36
Biến. Kiểu dữ liệu không nguyên thủy
05:14
Vòng lặp While
06:14
Do ... While
04:30
Vòng lặp For
03:42
Câu lệnh If
07:33
Máy quét. Nhập dữ liệu
04:45
Câu lệnh Switch
06:23
Mảng
07:22
Mảng chuỗi
02:53
Lặp lại qua một mảng
03:18
Mảng đa chiều
05:50
Lớp (Classes) và đối tượng (Objects)
06:53
Phương pháp
07:00
Getters và giá trị trả lại
05:22
Các tham số phương thức
05:04
Tính đóng gói. Phương pháp Set và Get
08:04
từ khóa này
05:20
Constructor
07:16
Biến Static
09:20
Final
02:47
StringBuilder
06:55
String Formatting
07:38
Phương thức Object class và toString()
06:16
Tính kế thừa
14:44
Interface
12:47
Lớp Abstract
08:43
Gói Packages
04:44
Access Modifiers (public, protected, default, private)
05:08
Đa hình
10:15
Phương thức Equals()
07:28
Giải quyết Exception_p1
07:09
Giải quyết Exception_p2
05:26
Giải quyết Exception_p3
04:37
Bộ sưu tập Khung
00:47
ArrayList
07:22

Đánh giá nền tảng BitDegree