Đang xem
185 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cú pháp cơ bản Javascript Tư duy như một nhà lập trình Javascript sử dụng tốt nhất cho cái gì Tạo chức năng Javascript cơ bản

Yêu cầu

  • Google Chrome Kết nối Internet
  • NFT Certificate
  • 15 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.3 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 16phút of content, in total.

Phần 1: Hướng dẫn JavaScript
1:16:34
Đổi ký tự trong JavaScript
05:14
Biến
06:05
Mảng
05:55
Đối tượng
07:01
Phạm vi biến
05:29
Thêm văn bản đầu vào của người dùng
05:29
Chức năng gọi
04:20
Câu lệnh If
05:14
Câu lệnh Else if và Else
04:30
Đổi phong cách với JavaScript
06:13

Xem khóa học