Đang xem
5 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Hiểu các khái niệm cơ bản trong kế toán Được giới thiệu với thuật ngữ chính Lập và phân tích báo cáo tài chính Dự báo và lập ngân sách Chiến lược thoát hiểm

Yêu cầu

  • Excel hoặc phần mềm bảng tính khác có sẵn trên máy tính Đam mê học kế toán & tài chính
  • NFT Certificate
  • 50 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.5 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 6giờ 30phút of content, in total.

Phần 1: Giới thiệu
07:58
Phần 2: Kế toán 101
1:21:49
Nợ phải trả
07:30
Vốn chủ sở hữu
20:02
Doanh thu và Chi phí doanh thu
08:30
Chi phí
16:02
Phần 3: Kế toán chi phí - Tồn kho
41:02
Giới thiệu về kế toán chi phí
06:47
Lao động trực tiếp
07:09
Nguyên liệu trực tiếp
06:07
Chi phí chung & Chi phí gián tiếp
08:02
Kế toán hàng tồn kho
12:57
Phần 4: Chuẩn bị báo cáo tài chính
32:42
Chuẩn bị bảng cân đối kế toán
08:07
Chuẩn bị báo cáo thu nhập
06:37
Chuẩn bị báo cáo dòng tiền
12:29
Chuẩn bị báo cáo vốn chủ sở hữu
05:29
Phần 5: Phân tích báo cáo tài chính
28:39
Phân tích bảng cân đối kế toán
11:06
Phân tích báo cáo thu nhập
12:00
Phân tích báo cáo dòng tiền
05:33
Phần 6: Kiểm toán tài chính
20:08
Cách thuê một công ty kiểm toán
06:48
Từ góc độ kiếm toán viên
05:08
Quy trình kiểm toán
08:12
Phần 7: Báo cáo tài chính bổ sung
20:55
Báo cáo Waterfall
05:27
Tổng quan về một báo cáo Waterfall
05:08
Ngân sách cho thực tế
04:20
Tổng quan báo cáo Ngân sách cho thực tế
06:00
Phần 8: Ngân sách và dự báo
46:42
Quan niệm chung về ngân sách
08:37
Giả định
06:25
Dự báo thu nhập
07:52
Dự báo bảng cân đối kế toán
05:43
Báo cáo dự báo dòng tiền
06:06
Đánh giá dự báo
11:59
Phần 9: Huy động vốn
46:35
Huy động vốn từ đâu
07:39
Cách xác định giá trị
07:52
Các nhà đầu tư tiềm năng
09:09
Quy trình của nhà đầu tư
07:45
Trình bày với các nhà đầu tư
05:34
Bảng điều khoản
04:17
Đăng gây quỹ cần xem xét những gì
04:19
Phần 10: Chiến lược thoát hiểm
25:46
Các loại chiến lược thoát hiểm
03:37
Sáp nhập và mua lại
09:31
Quản lý Mua lại
06:10
Thị trường thứ cấp
06:28
Phần 11: Công khai trên thị trường chứng khoán
34:19
Quy trình chào bán công khai ban đầu
11:23
Chi phí công khai
05:36
Dòng thời gian công khai công chúng
07:10
Những gì công khai công chúng là vì công ty
04:12
Điều đó có nghĩa gì với các nhà đầu tư trong quá khứ
05:58
Phần 12: Kết thúc khóa học
03:34

Đánh giá nền tảng BitDegree