🚨 Time is Running Out: Reserve Your Spot in the Lucky Draw & Claim Rewards! START NOW
Đang xem
286 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách sử dụng PHP để cấu trúc ứng dụng Web và Trang Back-End Developing là gì Cách phát triển Website

Yêu cầu

  • HTML căn bản Mac hoặc PC
  • NFT Certificate
  • 67 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.3 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 3giờ 40phút of content, in total.

Phần 2: Hàm Echo và Print
12:56
Ký tự Echo và Print
03:33
Ký tự số và Biểu đạt trong Echo và Print
04:58
Hàm Echo và Print với mã HTML
03:47
Phần 3: Hằng số và Biến số
12:24
Giới thiệu về hằng số và biến số
00:51
Hằng số
03:28
Khai báo và khởi tạo các biến số PHP
02:58
Các dạng biến số PHP
05:07
Phần 4: Toán tử PHP
17:02
Giới thiệu Toán tử PHP
00:50
Toán tử số học
05:18
Toán tử so sánh
04:27
Toán tử logic
03:00
Toán tử gán
03:27
Phần 5: Điều kiện trong PHP
14:08
Giới thiệu về điều kiện trong PHP
00:44
Cơ bản về câu lệnh If
02:56
Câu lệnh If... Else
03:13
Câu lệnh Else... If
03:28
Chuyển đổi câu lệnh
03:47
Phần 6: Vòng lặp (Loops)
11:35
Giới thiệu về vòng lặp (Loops)
00:50
Vòng lặp While Loops
04:17
Vòng lặp Do... While Loops
02:53
Vòng lặp For
03:35
Phần 7: Lỗ hổng File Inclusion
05:31
Giới thiệu về lỗ hổng file inclusion
00:42
Lệnh Include
02:51
Lệnh Require
01:58
Phần 8: Mảng (Arrays)
23:53
Giới thiệu về mảng (arrays)
00:50
Mảng Arrays đơn giản
05:57
For...Each qua một mảng Array
03:36
Mảng kết hợp (liên tưởng) (Associative Arrays)
04:43
Mảng đa chiều (Multidimensional Arrays)
04:15
Mảng Superglobal Arrays
04:32
Phần 9: Chuỗi (Strings)
12:57
Giới thiệu về Chuỗi (Strings)
00:46
strlen(), strpos(), str_word_count()
03:28
str_getcsv(), addlsashes(), stripslashes()
03:27
implode() và explode()
03:08
Hashes và Encryption
02:08
Phần 10: Hàm PHP
10:59
Giới thiệu về Hàm
00:44
Các hàm đơn giản
02:28
Đối số của hàm (Function arguments)
03:42
Câu lệnh Return values
04:05
Phần 11: Input và Output
26:23
File I/O
00:55
Ghi tập tin vào máy chủ
06:33
Đọc tệp trên máy chủ
05:08
Viết tập tin CSV
04:33
Đọc tệp CSV
09:14
Phần 12: Làm việc với Cookies
08:15
Giới thiệu về cookies
00:49
Thiết lập cookies
02:27
Đọc cookies
02:52
Xóa cookies
02:07
Phần 13: Làm việc với Session Variables
05:41
Giới thiệu về phiên làm việc sessions
00:49
Bắt đầu một phiên làm việc session
01:31
Truyền biến phiên làm việc
01:19
Kết thúc một phiên làm việc session
02:02
Phần 14: Emails
07:01
Giới thiệu về emails
00:47
Gửi một email văn bản đơn giản
02:40
Gửi email HTML
03:34
Phần 15: Làm việc với cơ sở dữ liệu Database
30:58
Giới thiệu về việc làm việc với cơ sở dữ liệu
01:00
Kết nối với một cơ sở dữ liệu MySql
06:52
Tạo một truy vấn cơ sở dữ liệu đơn giản
06:25
Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
05:28
Chỉnh sửa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
05:29
Xóa dữ liệu cơ sở dữ liệu
04:49
Tổng kết
00:55

Xem khóa học