Đang xem
2 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Python scripting mức độ cao cấp Các ứng dụng khác nhau sử dụng Python

Yêu cầu

  • Kiến thức cơ bản về Windows Machine
  • NFT Certificate
  • 25 Các bài học
  • Trung cấp
  • English
  • 3.3 Xếp hạng
  • +110 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 1giờ 47phút of content, in total.

Phần 1: Giới thiệu & Thiết lập
10:12
Thiết lập trình soạn thảo Python: Pycharm
02:48
Cài đặt Pytest Framework bằng PIP
03:08
Phần 2: Scripting cơ bản trong Python
13:46
Mã Python đầu tiên
03:27
Lấy đầu vào của người dùng
02:32
Continuation và Multiline
02:57
Kiểu dữ liệu tiêu chuẩn
02:17
Biến trong Python
02:33
Phần 3: Xử lý điều kiện trong Python
33:54
Xử lý điều kiện If - Else
10:54
Xử lý nhiều điều kiện
07:36
Xử lý điều kiện lồng nhau
05:10
Xử lý điều kiện với hàm logic OR
04:13
Xử lý điều kiện với hàm logic AND
04:11
Xử lý điều kiện với hàm logic NOT
01:50
Phần 4: Vòng lặp trong Python
49:10
Giới thiệu vòng lặp
02:30
Vòng lặp For Loop với Final Range
05:37
Vòng lặp For với Initital và final range
07:50
Vòng lặp For với giá trị gia tăng
02:49
Vòng lặp For với giá trị giảm
04:22
Vòng lặp For với list
06:30
Vòng lặp While với gia số
05:15
Vòng lặp While với giảm số
03:24
Câu lệnh Break
05:30
Câu lệnh Continue
03:21
Câu lệnh vòng lặp Else
02:02

Đánh giá nền tảng BitDegree