🚨 Get Your Free NFT Certificate Mint by Completing the Web3 Exam! START NOW
Đang xem
5 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Viết chương trình Python có thể sử dụng được trên các hệ điều hành Linux, Mac và Unix.

Yêu cầu

  • Truy cập vào máy tính chạy hệ điều hành Windows, Mac hoặc Linux.
  • NFT Certificate
  • 62 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 5.0 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 2giờ 28phút of content, in total.

Phần 1: Tổng quan về khóa học và tải khóa học
04:52
Tải khóa học (Bao gồm các giải pháp cho các bài tập thực hành)
01:02
Phần 2: Thiết lập Python
19:53
Python 2 và Python 3
01:14
Cài đặt Python trên Windows
01:14
Cài đặt Python trên Mac
01:14
Cài đặt Python trên Linux
05:57
Viết chương trình Python
05:29
Chạy chương trình Python
04:45
Phần 3: Biến và chuỗi
28:04
Tổng quan về biến và chuỗi
00:44
Biến và chuỗi
05:30
Hàm và In
01:52
Phương thức chuỗi
01:47
Nối chuỗi
02:49
Chuỗi định dạng
05:43
Tóm tắt chuỗi và biến
01:26
Chuỗi và biến - Bài tập thực hành
Chuỗi và biến - Thực hành Bài tập 1 Giải pháp Hướng dẫn
03:07
Chuỗi và biến - Thực hành Bài tập 2 Giải pháp Hướng dẫn
01:30
Chuỗi và biến - Thực hành Bài tập 3 Giải pháp Hướng dẫn
03:33
Phần 4: Số và Toán
07:42
Tổng quan về phần học - Số và Toán
00:21
Số, phép toán số và hàm số
04:48
Bình luận
01:47
Tóm tắt về số và toán
00:43
Số và Toán - Bài tập thực hành
Phần 5: Booleans và điều kiện
11:13
Tổng quan về Booleans và điều kiện
00:33
Booleans
05:34
Điều kiện
04:16
Tóm tắt về Booleans và điều kiện
00:47
Booleans và điều kiện - Bài tập thực hành
Phần 6: Hàm
09:52
Tổng quan về hàm
00:30
Hàm, phần I
05:25
Hàm, phần II
02:36
Tóm tắt về hàm
01:18
Hàm - Bài tập thực hành
Phần 7: Lists
18:43
Tổng quan về phần Lists
00:39
Lists
04:47
Slices
02:57
Xử lý ngoại lệ
02:16
Vòng lặp
02:38
Sắp xếp và phạm vi
03:51
Tóm tắt về Lists
01:32
Lists - Bài tập thực hành
Phần 8: Dictionaries
10:18
Tổng quan về Dictionaries
00:29
Dictionaries, Phần I
06:25
Dictionaries, Phần II
02:27
Tóm tắt về Dictionaries
00:54
Dictionaries – Bài tập Thực hành
Phần 9: Tuples
07:47
Tổng quan về Tuples
00:32
Tuples
06:13
Tóm tắt về Tuples
00:59
Tuples – Bài tập thực hành
Phần 10: Làm việc với tệp (Files)
16:35
Tổng quan về Tệp
00:48
Files, Phần I
06:05
Files, Phần II
07:52
Tóm tắt về tệp Files
01:47
Files – Bài tập thực hành
Phần 11: Modules
13:04
Tổng quan về Modules
00:43
Modules, Phần I
06:34
Modules, Phần II
04:33
Tóm tắt về Modules
01:11
Modules – Bài tập thực hành

Đánh giá nền tảng BitDegree