🚨 Get Your Free NFT Certificate Mint by Completing the Web3 Exam! START NOW
Đang xem
151 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cấu trúc HTML cơ bản Nền tảng HTML Syntax Các trang liên kết để tạo website Tạo biểu mẫu có thể điền và các nút Thêm Javascript cơ bản cho các trang web tương tác

Yêu cầu

  • Kết nối Internet đủ mạnh Chương trình Notepad hoặc phần mềm chỉnh sửa Text khác Trình duyệt Web cập nhật
  • NFT Certificate
  • 15 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.4 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 51phút of content, in total.

Phần 1: Lập trình cho người mới bắt đầu
51:49
Phong cách
03:57
Thẻ in đậm, gạch chân và in nghiêng
03:35
Thêm vào một liên kết
02:00
Thêm vào một hình ảnh
03:28
Thêm một liên kết đến một hình ảnh
02:20
Danh sách
04:29
Bảng biểu
03:56
Các loại đầu vào khác nhau
05:24
Thêm nút Gửi đi
03:26
Thẻ Scripts và Style
03:52

Xem khóa học