Đang xem
2 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách tạo trang HTML5 Cách tạo các trang ngữ nghĩa How to use lists, images, links, tables, forms Cách sử dụng canvas, svg

Yêu cầu

  • Không cần kinh nghiệm trước đó- khóa học nếu hoàn hảo cho người mới bắt đầu
  • NFT Certificate
  • 25 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 57phút of content, in total.

Phần 1: Trình độ cơ bản
27:02
Các công cụ bạn cần
01:21
Các bước tạo trang
00:28
Cấu trúc trang
03:00
Các loại yếu tố
01:40
Tổng quan về Plunker
01:39
Editor và headings
03:35
Quotations và Comments
01:33
Lists
02:40
Image và Link
03:20
Figure và figcaption
00:41
Phần 2: Trình độ nâng cao
30:25
Blocks div và span
02:34
Tables
04:48
Forms
02:08
Yếu tố Forms
03:34
Đầu vào của Forms
01:17
Thuộc tính của Forms
01:15
Block
02:34
HTML ngữ nghĩa
03:48
Media audio và video
01:21
Canvas
03:07
HTML5 SVG
03:59

Đánh giá nền tảng BitDegree