Đang xem
12 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách quản lý nhà phát triển phần mềm Cách chạy dự án phần mềm

Yêu cầu

  • Kiến thức CNTT cơ bản Một chút kỹ năng lãnh đạo
  • NFT Certificate
  • 15 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.4 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 37phút of content, in total.

Phần 1: Giới thiệu
00:59
Phần 2: Căn bản về quản lý dự án phần mềm khởi nghiệp
11:20
When and how to use Agile development
02:56
What is extreme programming and when it is great to use
03:13
What is waterfall software development and when to use it
02:32
Important! Technical debt
01:40
Khi nào và sử dụng phát triển Agile như thế nào
00:59
Phần 3: Lời khuyên thiết thực để làm việc trên các dự án
24:53
2 websites to help you find technical co-founders
02:29
When you work with a technical co-founder vs. someone you hire on Odesk
03:19
How to begin working with a new developer or a new technical co-founder
03:17
How to put together the documentation to make the developer most effective
02:17
Hiring developers that are good at front end, back end or both
01:46
How long a software project should take to complete
02:21
Working with a technical co-founder vs. freelance developer vs. agency
02:49
Looking past your product launch
03:36
Tip to increase your productivity
02:59

Xem khóa học