Đang xem
296 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách lập trình với Java Java để làm gì Cách xây dựng các phần tử phía máy chủ với Java

Yêu cầu

  • Mac hoặc PC Bộ công cụ phát triển phần mềm Java miễn phí từ Oracle Tinh thần muốn học lập trình
  • NFT Certificate
  • 40 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.3 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 4giờ 26phút of content, in total.

Phần 2: Đầu vào và Đầu ra
48:53
Chào mừng quay trở lại --Đặt kỳ vọng
00:49
Lấy đầu vào với một đối tượng máy scan
09:09
Nhập dòng lệnh với các kiểu dữ liệu khác nhau
07:26
Thông số dòng lệnh
07:19
Đầu ra và lưu trữ
10:24
Bài tập Lab
04:30
Giải pháp Lab
09:16
Phần 3: Hiểu về biến số
44:50
Giới thiệu phần học
00:50
Các loại biến
06:26
Khai báo và khởi tạo biến
06:42
Các biến và số học
10:07
Vui với Chuỗi
07:39
Bài tập Lab
03:22
Giải pháp Lab
09:44
Phần 4: Các điều kiện và Vòng lặp
49:56
Giới thiệu phần học
00:45
Các điều kiện
09:44
Câu lệnh điều kiện phức tạp và hỗn hợp
12:06
Lặp lại với vòng lặp While
10:52
Vòng lặp For
05:38
Bài tập Lab
02:58
Giải pháp Lab
07:53
Phần 5: Dữ liệu, dữ liệu ở mọi nơi
51:25
Giới thiệu phần học
01:02
Mảng
06:10
Mảng điều khiển
10:05
Đối tượng ArrayList- Mảng trên steroid
11:11
Lists, Hashtables và Generics
11:50
Bài tập Lab
03:17
Giải pháp Lab
07:50
Phần 6: Kết hợp tất cả lại với nhau: Lập trình hướng đối tượng
48:16
Giới thiệu phần học
00:42
Mối quan hệ đối tượng lớp (Class)
06:42
Xây dựng lớp (Class)
07:10
Lớp Parent và Child
12:57
Bài tập Lab
08:08
Giải pháp Lab
12:37

Xem khóa học