Đang xem
49 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách phát triển ứng dụng cho iOS8 bằng Swift Cách xây dựng ứng dụng từ đầu

Yêu cầu

  • Mac với OSX mới nhất XCode Tài khoản Apple Developer Hứng thú với phát triển ứng dụng di động
  • NFT Certificate
  • 43 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.4 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 3giờ 26phút of content, in total.

Phần 2: Biến
31:08
Hiểu các loại biến
06:45
Toán tử số học
09:07
Ép kiểu
04:58
Nội suy chuỗi
02:13
Phần 3: Luồng điều khiển
36:51
Giới thiệu về chương
00:44
Câu lệnh If
07:24
Câu lệnh phức hợp và hỗn hợp If
08:44
Câu lệnh Switch
05:03
Vòng lặp While
06:55
Vòng lặp For
03:53
Vòng lặp For...In
04:08
Phần 4: Mảng và Dictionary
38:48
Giới thiệu chương
00:49
Tạo và cập nhật Mảng
08:35
Array.Count(), Array.Slice()
05:19
Hàm mảng
09:46
Tạo một Dictionary
06:16
Hàm Dictionary
08:03
Phần 5: Hàm
26:27
Giới thiệu chương
00:41
Định nghĩa về hàm và gọi hàm
03:23
Các hàm lấy đối số (s)
06:10
Các hàm trả về giá trị
05:33
Phạm vi biến/hằng số và hàm
07:17
Hàm lồng nhau
03:23
Phần 6: Lớp và Protocols
23:23
Giới thiệu chương
00:27
Enums
03:54
Tạo một Lớp và Instantiation
09:24
Các lớp con và ghi đè
07:27
Protocols
02:11
Phần 7: Thêm về Swift Goodness
17:07
Giới thiệu chương
00:32
Phần mở rộng
05:12
Quá tải điều hành
04:07
Phân loại
04:52
Biểu tượng cảm xúc
02:24
Phần 8: Ứng dụng iOS8 App với Swift
16:08
Giới thiệu chương
00:35
Tạo bố cục ứng dụng
06:01
Tạo các Outlets và Actions
06:51
Chạy thử ứng dụng của bạn
02:13
Tạm biệt và cảm ơn
00:28

Xem khóa học