Đang xem
261 Học viên

Mô tả

Bạn sẽ học gì?

  • Cách lập trình Python Cách gia tăng sức mạnh cho các chương trình Bạn có thể sử dụng Python ở đâu

Yêu cầu

  • Kiến thức IT
  • NFT Certificate
  • 63 Các bài học
  • Mới bắt đầu
  • English
  • 4.3 Xếp hạng
  • +100 XP

Share Course on Social media

Chương trình giảng dạy

Course consist of total 5giờ 11phút of content, in total.

Phần 1: Học Python cơ bản: Khóa học Python cập nhật dành cho người mới bắt đầu
15:42
Phần 2: Kết quả
10:39
Chức năng The print()
03:55
Dấu phân cách và dòng mới
06:02
Phần 3: Biến
36:23
Mục giới thiệu
01:06
Chỉ định biến
07:51
Biến số (Int, float và complex)
06:58
Chuỗi biến
05:12
Chuỗi con và kết nối chuỗi
08:36
Biến với Lists, Tuples và Dictionaries
06:40
Phần 4: Toán tử
25:53
Mục giới thiệu
01:06
Toán tử toán học Python
09:21
Trình tự của Toán tử
05:05
Toán tử so sánh Python
05:50
Toán tử logic Python
04:31
Phần 5: Phân nhánh mã
26:20
Mục giới thiệu
00:58
Câu lệnh đơn giản If
07:03
Câu lệnh If.... Else
08:54
Câu lệnh lồng If
04:45
Toán tử Ternary
04:40
Phần 6: Vòng lặp
26:17
Mục giới thiệu
01:04
Vòng lặp While
08:30
Vòng lặp For
06:11
Vòng lặp lồng
05:28
Câu lệnh Break và Continue
05:04
Phần 7: Hàm toán học
15:47
Mục giới thiệu
00:59
Hàm Casting
04:41
Hàm toán
04:43
Hàm ngẫu nhiên
05:24
Phần 8: Hàm chuỗi Python
14:21
Mục giới thiệu
00:49
Capitalize(), center() và count()
05:53
Find(), isalpha(), isdigit()
04:38
Join(), len(), split()
03:01
Phần 9: Tuples và Dictionaries
40:05
Mục giới thiệu
01:04
Tạo Tuples
04:09
Truy cập giá trị Values trong Tuples
06:22
Hàm Tuple
11:17
Tuyên bố một Dictionary
04:34
Truy cập và Chỉnh sửa giá trị Values trong Dictionaries
05:02
Hàm Dictionary
07:37
Phần 10: Time và Date
12:48
Mục giới thiệu
00:43
Thời gian Time Tuple
04:50
Lịch The Calendar
02:03
Hàm thời gian Time và Calendar
05:12
Phần 11: Hàm Python
41:58
Mục giới thiệu
01:05
Defining và Calling một hàm đơn giản
05:44
Hàm đối số cần thiết
08:18
Hàm đối số từ khóa
06:03
Đối số chức năng mặc định
09:25
Câu lệnh hoàn trả
05:51
Tạo và sử dụng các mô-đun Python
05:32
Phần 12: Đầu vào/Đầu ra Input/Output
24:46
Mục giới thiệu
00:56
Đọc bàn phím nhập
07:06
Đọc một tệp văn bản bên ngoài
08:13
Viết một tệp văn bản bên ngoài
08:31
Phần 13: Tìm hiểu thêm với Python
20:25
Mục giới thiệu
01:00
Xử lý ngoại lệ
05:31
Mã hóa máy chủ web với Python
07:50
Xử lý dữ liệu biểu mẫu trong Python
04:37
Kết thúc và tạm biệt
01:27

Xem khóa học