Đang xem
94 Học viên
17 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Hiểu tại sao Email Marketing lại có lợi Học cách kiếm tiền từ danh sách email của bạn Học cách viết nội dung tuyệt vời cho email của bạn Học cách xây dựng một danh sách email có lợi nhuận và trả lời tự động Cách tìm ưu đãi tuyệt vời và quảng bá danh sách email của bạn (Tiếp thị liên kết)

Chương trình giảng dạy

1giờ 17phút
Phần 2: Dòng tiêu đề email
08:42
Các loại dòng tiêu đề
01:27
Các dòng tiêu đề nhạy cảm với thời gian
01:56
Dòng tiêu đề mơ hồ
02:18
Dòng tiêu đề dạng đặt câu hỏi
03:01
Phần 3: Phần thân của Email
14:21
Các loại Emails
03:17
Hoàn chỉnh Emails
03:26
Lỗi trong Emails
03:20
Emails bí mật
04:18
Phần 4: Lợi nhuận qua email
36:21
Bài giảng email trả lời tự động NEmail Autoresponderew
06:50
Tìm ưu đãi
12:04
Thiết lập trang web
14:06
Thuê ngoài viết Email
03:21

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 402
Học viên 120,837
Học viên đông đảo
Khóa học 8