Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
3 Học viên
41 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách lập trình Java & định nghĩa hướng đối tượng hoạt động như thế nào
  • Cách viết và How to write and biên dịch chương trình máy tính đơn giản
  • Java cơ bản

Chương trình giảng dạy

4giờ 9phút
Phần 2: Lõi Java
3:57:44
Chương trình Hello World
07:19
Biến. Kiểu dữ liệu nguyên thủy
05:36
Biến. Kiểu dữ liệu không nguyên thủy
05:14
Vòng lặp While
06:14
Do ... While
04:30
Vòng lặp For
03:42
Câu lệnh If
07:33
Máy quét. Nhập dữ liệu
04:45
Câu lệnh Switch
06:23
Mảng
07:22
Mảng chuỗi
02:53
Lặp lại qua một mảng
03:18
Mảng đa chiều
05:50
Lớp (Classes) và đối tượng (Objects)
06:53
Phương pháp
07:00
Getters và giá trị trả lại
05:22
Các tham số phương thức
05:04
Tính đóng gói. Phương pháp Set và Get
08:04
từ khóa này
05:20
Constructor
07:16
Biến Static
09:20
Final
02:47
StringBuilder
06:55
String Formatting
07:38
Phương thức Object class và toString()
06:16
Tính kế thừa
14:44
Interface
12:47
Lớp Abstract
08:43
Gói Packages
04:44
Access Modifiers (public, protected, default, private)
05:08
Đa hình
10:15
Phương thức Equals()
07:28
Giải quyết Exception_p1
07:09
Giải quyết Exception_p2
05:26
Giải quyết Exception_p3
04:37
Bộ sưu tập Khung
00:47
ArrayList
07:22

Mô tả

Yêu cầu

  • Không cần bất kỳ kiến thức lập trình trước đó

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 16
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo