Đang xem
3 Học viên
41 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách lập trình Java & định nghĩa hướng đối tượng hoạt động như thế nào Cách viết và How to write and biên dịch chương trình máy tính đơn giản Java cơ bản

Chương trình giảng dạy

4giờ 9phút
Phần 2: Lõi Java
3:57:44
Chương trình Hello World
07:19
Biến. Kiểu dữ liệu nguyên thủy
05:36
Biến. Kiểu dữ liệu không nguyên thủy
05:14
Vòng lặp While
06:14
Do ... While
04:30
Vòng lặp For
03:42
Câu lệnh If
07:33
Máy quét. Nhập dữ liệu
04:45
Câu lệnh Switch
06:23
Mảng
07:22
Mảng chuỗi
02:53
Lặp lại qua một mảng
03:18
Mảng đa chiều
05:50
Lớp (Classes) và đối tượng (Objects)
06:53
Phương pháp
07:00
Getters và giá trị trả lại
05:22
Các tham số phương thức
05:04
Tính đóng gói. Phương pháp Set và Get
08:04
từ khóa này
05:20
Constructor
07:16
Biến Static
09:20
Final
02:47
StringBuilder
06:55
String Formatting
07:38
Phương thức Object class và toString()
06:16
Tính kế thừa
14:44
Interface
12:47
Lớp Abstract
08:43
Gói Packages
04:44
Access Modifiers (public, protected, default, private)
05:08
Đa hình
10:15
Phương thức Equals()
07:28
Giải quyết Exception_p1
07:09
Giải quyết Exception_p2
05:26
Giải quyết Exception_p3
04:37
Bộ sưu tập Khung
00:47
ArrayList
07:22

Mô tả

Yêu cầu

  • Không cần bất kỳ kiến thức lập trình trước đó

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 1
Học viên 23
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
4.5 trên 5
trustpilot logo 1 trustpilot logo