Đang xem
196 Học viên
15 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cú pháp cơ bản Javascript Tư duy như một nhà lập trình Javascript sử dụng tốt nhất cho cái gì Tạo chức năng Javascript cơ bản

Chương trình giảng dạy

1giờ 16phút
Phần 1: Hướng dẫn JavaScript
1:16:34
Đổi ký tự trong JavaScript
05:14
Biến
06:05
Mảng
05:55
Đối tượng
07:01
Phạm vi biến
05:29
Thêm văn bản đầu vào của người dùng
05:29
Chức năng gọi
04:20
Câu lệnh If
05:14
Câu lệnh Else if và Else
04:30
Đổi phong cách với JavaScript
06:13

Mô tả

Yêu cầu

  • Google Chrome Kết nối Internet

Về Giảng viên đào tạo

John Bura

Web/App/Game Developer
Đánh giá 383
Học viên 162,271
Học viên đông đảo
Khóa học 5