Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
5 Học viên
50 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Hiểu các khái niệm cơ bản trong kế toán
  • Được giới thiệu với thuật ngữ chính
  • Lập và phân tích báo cáo tài chính
  • Dự báo và lập ngân sách
  • Chiến lược thoát hiểm

Chương trình giảng dạy

6giờ 30phút
Phần 1: Giới thiệu
07:58
Phần 2: Kế toán 101
1:21:49
Nợ phải trả
07:30
Vốn chủ sở hữu
20:02
Doanh thu và Chi phí doanh thu
08:30
Chi phí
16:02
Phần 3: Kế toán chi phí - Tồn kho
41:02
Giới thiệu về kế toán chi phí
06:47
Lao động trực tiếp
07:09
Nguyên liệu trực tiếp
06:07
Chi phí chung & Chi phí gián tiếp
08:02
Kế toán hàng tồn kho
12:57
Phần 4: Chuẩn bị báo cáo tài chính
32:42
Chuẩn bị bảng cân đối kế toán
08:07
Chuẩn bị báo cáo thu nhập
06:37
Chuẩn bị báo cáo dòng tiền
12:29
Chuẩn bị báo cáo vốn chủ sở hữu
05:29
Phần 5: Phân tích báo cáo tài chính
28:39
Phân tích bảng cân đối kế toán
11:06
Phân tích báo cáo thu nhập
12:00
Phân tích báo cáo dòng tiền
05:33
Phần 6: Kiểm toán tài chính
20:08
Cách thuê một công ty kiểm toán
06:48
Từ góc độ kiếm toán viên
05:08
Quy trình kiểm toán
08:12
Phần 7: Báo cáo tài chính bổ sung
20:55
Báo cáo Waterfall
05:27
Tổng quan về một báo cáo Waterfall
05:08
Ngân sách cho thực tế
04:20
Tổng quan báo cáo Ngân sách cho thực tế
06:00
Phần 8: Ngân sách và dự báo
46:42
Quan niệm chung về ngân sách
08:37
Giả định
06:25
Dự báo thu nhập
07:52
Dự báo bảng cân đối kế toán
05:43
Báo cáo dự báo dòng tiền
06:06
Đánh giá dự báo
11:59
Phần 9: Huy động vốn
46:35
Huy động vốn từ đâu
07:39
Cách xác định giá trị
07:52
Các nhà đầu tư tiềm năng
09:09
Quy trình của nhà đầu tư
07:45
Trình bày với các nhà đầu tư
05:34
Bảng điều khoản
04:17
Đăng gây quỹ cần xem xét những gì
04:19
Phần 10: Chiến lược thoát hiểm
25:46
Các loại chiến lược thoát hiểm
03:37
Sáp nhập và mua lại
09:31
Quản lý Mua lại
06:10
Thị trường thứ cấp
06:28
Phần 11: Công khai trên thị trường chứng khoán
34:19
Quy trình chào bán công khai ban đầu
11:23
Chi phí công khai
05:36
Dòng thời gian công khai công chúng
07:10
Những gì công khai công chúng là vì công ty
04:12
Điều đó có nghĩa gì với các nhà đầu tư trong quá khứ
05:58
Phần 12: Kết thúc khóa học
03:34

Mô tả

Yêu cầu

  • Excel hoặc phần mềm bảng tính khác có sẵn trên máy tính
  • Đam mê học kế toán & tài chính

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 39
Khóa học 23

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo