Đang xem
260 Học viên

Chi tiết khóa học

Các bài học

67

Trình độ kỹ năng

Mới bắt đầu

Chứng chỉ

Đã sẵn sàng

Bạn sẽ học gì?

  • Cách sử dụng PHP để cấu trúc ứng dụng Web và Trang
  • Back-End Developing là gì
  • Cách phát triển Website

Mô tả

Yêu cầu

  • HTML căn bản
  • Mac hoặc PC

Chương trình giảng dạy

Phần 2: Hàm Echo và Print 12:55
Phần 3: Hằng số và Biến số 12:22
Phần 4: Toán tử PHP 17:00
Phần 5: Điều kiện trong PHP 14:06
Phần 6: Vòng lặp (Loops) 11:33
Phần 7: Lỗ hổng File Inclusion 05:28
Phần 8: Mảng (Arrays) 23:51
Phần 9: Chuỗi (Strings) 12:55
Phần 10: Hàm PHP 10:56
Phần 11: Input và Output 26:20
Phần 12: Làm việc với Cookies 08:12
Phần 13: Làm việc với Session Variables 05:40
Phần 14: Emails 06:59
Phần 15: Làm việc với cơ sở dữ liệu Database 30:56

Về Giảng viên đào tạo

LearnToProgram

Web, Mobile and Game Development
2.8
Đánh giá 245
Học viên 149,425
Học viên đông đảo
Khóa học 17

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo