Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
183 Học viên
67 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách sử dụng PHP để cấu trúc ứng dụng Web và Trang
  • Back-End Developing là gì
  • Cách phát triển Website

Chương trình giảng dạy

3giờ 39phút
Phần 2: Hàm Echo và Print
12:55
Ký tự Echo và Print
03:33
Ký tự số và Biểu đạt trong Echo và Print
04:58
Hàm Echo và Print với mã HTML
03:46
Phần 3: Hằng số và Biến số
12:22
Giới thiệu về hằng số và biến số
00:51
Hằng số
03:27
Khai báo và khởi tạo các biến số PHP
02:57
Các dạng biến số PHP
05:07
Phần 4: Toán tử PHP
17:00
Giới thiệu Toán tử PHP
00:49
Toán tử số học
05:17
Toán tử so sánh
04:27
Toán tử logic
03:00
Toán tử gán
03:27
Phần 5: Điều kiện trong PHP
14:06
Giới thiệu về điều kiện trong PHP
00:44
Cơ bản về câu lệnh If
02:56
Câu lệnh If... Else
03:12
Câu lệnh Else... If
03:27
Chuyển đổi câu lệnh
03:47
Phần 6: Vòng lặp (Loops)
11:33
Giới thiệu về vòng lặp (Loops)
00:50
Vòng lặp While Loops
04:16
Vòng lặp Do... While Loops
02:53
Vòng lặp For
03:34
Phần 7: Lỗ hổng File Inclusion
05:28
Giới thiệu về lỗ hổng file inclusion
00:41
Lệnh Include
02:50
Lệnh Require
01:57
Phần 8: Mảng (Arrays)
23:51
Giới thiệu về mảng (arrays)
00:49
Mảng Arrays đơn giản
05:56
For...Each qua một mảng Array
03:36
Mảng kết hợp (liên tưởng) (Associative Arrays)
04:43
Mảng đa chiều (Multidimensional Arrays)
04:15
Mảng Superglobal Arrays
04:32
Phần 9: Chuỗi (Strings)
12:55
Giới thiệu về Chuỗi (Strings)
00:45
strlen(), strpos(), str_word_count()
03:27
str_getcsv(), addlsashes(), stripslashes()
03:27
implode() và explode()
03:08
Hashes và Encryption
02:08
Phần 10: Hàm PHP
10:56
Giới thiệu về Hàm
00:43
Các hàm đơn giản
02:27
Đối số của hàm (Function arguments)
03:42
Câu lệnh Return values
04:04
Phần 11: Input và Output
26:20
File I/O
00:54
Ghi tập tin vào máy chủ
06:32
Đọc tệp trên máy chủ
05:08
Viết tập tin CSV
04:33
Đọc tệp CSV
09:13
Phần 12: Làm việc với Cookies
08:12
Giới thiệu về cookies
00:48
Thiết lập cookies
02:26
Đọc cookies
02:52
Xóa cookies
02:06
Phần 13: Làm việc với Session Variables
05:40
Giới thiệu về phiên làm việc sessions
00:49
Bắt đầu một phiên làm việc session
01:31
Truyền biến phiên làm việc
01:18
Kết thúc một phiên làm việc session
02:02
Phần 14: Emails
06:59
Giới thiệu về emails
00:47
Gửi một email văn bản đơn giản
02:39
Gửi email HTML
03:33
Phần 15: Làm việc với cơ sở dữ liệu Database
30:56
Giới thiệu về việc làm việc với cơ sở dữ liệu
01:00
Kết nối với một cơ sở dữ liệu MySql
06:51
Tạo một truy vấn cơ sở dữ liệu đơn giản
06:25
Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
05:28
Chỉnh sửa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu
05:29
Xóa dữ liệu cơ sở dữ liệu
04:49
Tổng kết
00:54

Mô tả

Yêu cầu

  • HTML căn bản
  • Mac hoặc PC

Về Giảng viên đào tạo

LearnToProgram

Web, Mobile and Game Development
Đánh giá 297
Học viên 152,714
Học viên đông đảo
Khóa học 17

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo