Đang xem
67 Học viên
15 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách quản lý nhà phát triển phần mềm Cách chạy dự án phần mềm

Chương trình giảng dạy

37phút
Phần 2: Căn bản về quản lý dự án phần mềm khởi nghiệp
11:20
When and how to use Agile development
02:56
What is extreme programming and when it is great to use
03:13
What is waterfall software development and when to use it
02:32
Important! Technical debt
01:40
Khi nào và sử dụng phát triển Agile như thế nào
00:59
Phần 3: Lời khuyên thiết thực để làm việc trên các dự án
24:53
2 websites to help you find technical co-founders
02:29
When you work with a technical co-founder vs. someone you hire on Odesk
03:19
How to begin working with a new developer or a new technical co-founder
03:17
How to put together the documentation to make the developer most effective
02:17
Hiring developers that are good at front end, back end or both
01:46
How long a software project should take to complete
02:21
Working with a technical co-founder vs. freelance developer vs. agency
02:49
Looking past your product launch
03:36
Tip to increase your productivity
02:59

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức CNTT cơ bản Một chút kỹ năng lãnh đạo

Về Giảng viên đào tạo

Alex Genadinik

Entrepreneur
Đánh giá 396
Học viên 302,502
Học viên đông đảo
Khóa học 29