Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
4 Học viên
169 Các bài học
Trung cấp

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách xây dựng trang web ngang hàng trong PHP (OOP) và MySQL với PDO
  • Học lập trình Logic ma trận 2: 1 (Nhiều gói) trong PHP và MySQL
  • Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng và MySQL với PDO
  • Tìm hiểu cách thiết lập Cronjob để thực thi tập lệnh theo các khoảng thời gian cụ thể
  • Tìm hiểu cách thiết lập ứng dụng web cho máy chủ sản xuất

Chương trình giảng dạy

23giờ 5phút
Phần 1: Giới thiệu
03:57
Phần 2: Thiết lập môi trường phát triển
08:54
Phần 3: Cơ bản về hướng đối tượng PHP
1:04:50
Lớp và Thuộc tính
10:20
Truy cập sửa đổi
08:14
Constructors và Destructors
10:19
Tính kế thừa
13:23
Phương pháp và thuộc tính tĩnh
09:26
Phương pháp ma thuật
11:42
Phần 4: Cơ bản về đối tượng dữ liệu PHP
1:07:13
Giới thiệu phần học
04:02
Tạo một tên nguồn cơ sở dữ liệu
07:09
Kết nối với cơ sở dữ liệu
05:47
Phương thức truy vấn
18:28
Phương thức Chuẩn bị với trình giữ chỗ ẩn danh
11:12
Phương thức Chuẩn bị với trình giữ chỗ được đặt tên
06:27
Sử dụng các phương thức bindParam và bindValue
14:08
Phần 5: Thiết lập tập tin
1:08:52
Giới thiệu phần học
03:38
Mẫu quản trị ma trận
Mã nguồn của dự án
Tạo các thư mục cho dự án
05:33
Tạo các tệp của thư mục lớp và khung nhìn
10:19
Làm việc trên các tập tin chân trang, tiêu đề, thanh bên, tệp log_in.php
05:11
Sửa đổi tệp sidebar.php và records_in.php
08:55
Hoàn tất chạm vào tệp log_in và làm việc trên tệp transaction.php
08:12
làm việc trên các tập tin gainin, Wait_to_be_paid, pending, not_merged.php
07:44
Làm việc trên tập tin edit.php
03:22
Làm việc trên tập tin profile.php
02:02
Làm việc trên tệp not_logged_in.php
02:27
Làm việc trên tập tin register.php
03:48
Làm việc trên tệp downline.php
05:01
Working on the upline.php file
02:28
Phần 6: Lớp đăng ký
1:36:31
Xác định lớp đăng ký và thuộc tính của nó
06:05
Phương thức kết nối cơ sở dữ liệu
07:34
Tạo bảng người dùng
07:25
Creating the status table
04:33
Phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser phần 1
10:47
Phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser phần 2
08:09
Phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser phần 3
07:02
Phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser phần 4
07:41
Phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser phần 5
06:28
Phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser phần 6
13:23
Phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser phần 7
03:22
Thực hiện phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser
14:02
Phần 7: Lớp đăng nhập
7:09:16
Xác định các thuộc tính cho lớp đăng nhập
10:21
Phương thức kết nối cơ sở dữ liệu
05:05
Phương thức thu nhận dữ liệu người dùng getUserData
12:20
Phương thức thu nhận trạng thái người dùng getUserStatus
08:02
Phương thức đăng nhập với dữ liệu sau loginWithPostData phần 1
08:28
Phương thức đăng nhập với dữ liệu sau loginWithPostData phần 2
17:41
Phương thức người dùng đã đăng nhập userIsLoggedIn
05:13
Thực hiện phương thức loginWithPostData
14:23
The doLogout method
06:03
Tạo bảng chi tiết thanh toán
03:13
Chạm kết thúc trang chủ người dùng
16:17
Phương thức thu thập chi tiết thanh toán getPaymentDetails
08:40
Trang hồ sơ
07:53
Trang chỉnh sửa hồ sơ
05:43
Phương thức chỉnh sửa hồ sơ editProfile phần 1
13:24
Phương thức chỉnh sửa hồ sơ editProfile phần 2
04:21
Thực hiện phương thức editProfile
08:48
Chức năng xác thực mật khẩu
03:22
Làm việc trên tệp select_package.php
04:22
Làm việc trên tập tin upgrade.php
03:27
Liên kết nút cung cấp trợ giúp
04:08
Một số xác nhận trên trang chọn gói
05:56
Tạo bảng gói
04:53
Tạo bảng giao dịch
07:19
Phương thức chọn gói selectPackage phần 1
07:02
Phương thức chọn gói selectPackage phần 2
14:14
Phương thức chọn gói selectPackage phần 3
12:19
Phương thức chọn gói selectPackage phần 4
13:30
Phương thức chọn gói selectPackage phần 5
08:28
Phương thức chọn gói selectPackage phần 6
07:23
Phương thức chọn gói selectPackage phần 7
10:10
Thực hiện phương thức selectPackage phần 1
11:34
Thực hiện phương thức selectPackage phần 2
07:40
Phương thức getMergeStatus phần 1
13:43
Phương thức getMergeStatus phần 2
08:52
Phương thức getMergeStatus phần 3
08:49
Phương thức getMergeStatus phần 4
06:50
Phương thức getMergeStatus phần 5
10:28
Phương thức getMergeStatus phần 6
11:28
Tạo bảng tạm thời
06:54
Phương thức getMergeStatus phần 7
09:03
Liên kết tệp transaction.php
04:08
Một số điều chỉnh cho Trang chủ
02:15
Thực hiện phương thức getMergeStatus phần 1
10:19
Thực hiện phương thức getMergeStatus phần 2
03:22
Một số xác nhận trên Trang chủ
08:54
Thực hiện phương thức getMergeStatus phần 3
08:53
Thực hiện phương thức getMergeStatus phần 4
07:47
Thực hiện phương thức getMergeStatus phần 5
05:05
Tạo tệp downline.php với dữ liệu động
14:31
Phổ biến tệp upline.php với dữ liệu động
06:13
Phần 8: Lớp hợp nhất
59:50
Xác định lớp Hợp nhất và phương thức kết nối cơ sở dữ liệu
03:38
Phương thức pairUser phần 1
09:56
Phương thức pairUser phần 2
09:27
Phương thức pairUser phần 3
09:49
Phương thức pairUser phần 4
11:47
Phương thức pairUser phần 5
05:33
Thực hiện lớp Hợp nhất
09:40
Phần 9: Đồng hồ đếm ngược
17:50
Tải xuống jquery và plugin đếm ngược jquery
05:04
Phương thức stop_time
04:37
Thực hiện CountDownTimer
08:09
Phần 10: Lớp xác nhận
2:35:02
Giới thiệu về lớp xác nhận
03:24
Phương thức xác nhận người dùng ConfirmUser phần 1
09:08
Dọn dẹp một chút
04:18
Thực hiện phương thức xác nhận người dùng ConfirmUser phần 1
08:46
Một chút tinh chỉnh trên Trang chủ
02:45
Phương thức xác nhận người dùng ConfirmUser phần 2
09:20
Phương thức xác nhận người dùng ConfirmUser phần 3
05:44
Thực hiện phương thức xác nhận người dùng ConfirmUser phần 2
03:16
Phương thức cập nhật trạng thái updateStatus phần 1
08:56
Phương thức cập nhật trạng thái updateStatus phần 2
07:53
Thực hiện phương thức xác nhận người dùng ConfirmUser phần 3
06:17
Làm cho nút recycle button hoạt động
07:54
Hợp nhất một tuyến dưới được xác nhận bởi một tuyến trên
05:02
Hiển thị tuyến trên nút thanh lọc sau thời gian tuyến dưới được phân bổ
10:13
Phương pháp thanh lọc purge phần 1
12:13
Thực hiện phương pháp thanh lọc purge phần 1
12:51
Phương pháp thanh lọc purge phần 2
15:23
Thực hiện phương pháp thanh lọc purge phần 2
08:05
Phương pháp thanh lọc purge phần 3
09:55
Thực hiện phương pháp thanh lọc purge phần 3
03:39
Phần 11: Lớp hợp nhất lại
1:35:27
Tạo lớp hợp nhất lại, phương thức databasecconnectection, phương thức pairUser
07:34
Phương thức pairUser phần 2
05:55
Phương thức pairUser phần 3
13:31
Phương thức pairUser phần 4
09:28
Thực hiện lớp hợp nhất lại
08:42
tạo nút Paid Button hoạt động
09:39
Phương thức người dùng thanh toán userPaid
11:39
Thực hiện phương thức người dùng thanh toán userPaid
09:45
tạo nút I can't pay Button hoạt động
19:14
Phần 12: Cảnh báo Sweet Alert
44:18
Giới thiệu về Cảnh báo Sweet Alert, tải xuống và tham khảo nó trên trang đăng nhập của chúng tôi
11:53
Hiển thị thông báo xác thực bằng Sweet Alert trên trang đăng nhập
09:44
Hiển thị tin nhắn xác nhận bằng Sweet Alert trên trang đăng ký
05:24
Rút ra các tin nhắn bằng Sweet Alert khi đăng nhập
06:18
hiển thị cho người dùng các chi tiết của gói bằng sweet alert
10:59
Phần 13: Xác thực ClientSide và đăng nhập ajax và đăng ký
2:02:01
Xác thực mẫu đăng nhập
07:41
Chức năng loginForm function phần 1
05:21
Chức năng loginForm function phần 2
05:58
Chức năng loginForm function phần 3
04:27
Tải xuống plugin backquetch jquery
03:50
Thêm một hình ảnh nền với plugin backquetch jquery
04:14
Tải xuống plugin Gritter jquery
05:22
Thông báo tuyến dưới và tuyến trên với hình ảnh gritter
11:49
Phần 14: Xác thực email
26:02
Cài đặt trình soạn thảo và kéo vào thư viện lớp PHPMailer
05:19
Xác định một số hằng số để gửi email xác minh
04:10
Phương thức gửi email xác thực sendVerifyingEmail phần 1
04:24
Phương thức gửi email xác thực sendVerifyingEmail phần 2
04:59
Phương thức xác thực người dùng mới verifyNewUser
07:10
Phần 15: Lưu trữ dự án trực tuyến
52:30
Đưa dự án lên mạng
15:20
Thực hiện phương thức sendVerifyingEmail
12:53
Sửa thông báo Sweet Alert bật lên khi gửi cho người dùng email xác minh
02:01
Thực hiện phương thức verifyNewUser
07:18
Tài nguyên cronjob
Thiết lập cronjob để chạy tập lệnh php và kết hợp lại
14:45

Mô tả

Yêu cầu

  • HTML và CSS cơ bản
  • Khái niệm cơ bản về kiến thức Procedural PHP

Về Giảng viên đào tạo

Đánh giá 0
Học viên 10
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo