Đang xem
3 Học viên
169 Các bài học
Trung cấp

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách xây dựng trang web ngang hàng trong PHP (OOP) và MySQL với PDO Học lập trình Logic ma trận 2: 1 (Nhiều gói) trong PHP và MySQL Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng và MySQL với PDO Tìm hiểu cách thiết lập Cronjob để thực thi tập lệnh theo các khoảng thời gian cụ thể Tìm hiểu cách thiết lập ứng dụng web cho máy chủ sản xuất

Chương trình giảng dạy

23giờ 5phút
Phần 1: Giới thiệu
03:57
Phần 2: Thiết lập môi trường phát triển
08:54
Phần 3: Cơ bản về hướng đối tượng PHP
1:04:50
Constructors và Destructors
10:19
Tính kế thừa
13:23
Phương pháp và thuộc tính tĩnh
09:26
Phương pháp ma thuật
11:42
Phần 4: Cơ bản về đối tượng dữ liệu PHP
1:07:13
Giới thiệu phần học
04:02
Tạo một tên nguồn cơ sở dữ liệu
07:09
Kết nối với cơ sở dữ liệu
05:47
Phương thức truy vấn
18:28
Phương thức Chuẩn bị với trình giữ chỗ ẩn danh
11:12
Phương thức Chuẩn bị với trình giữ chỗ được đặt tên
06:27
Sử dụng các phương thức bindParam và bindValue
14:08
Phần 5: Thiết lập tập tin
1:06:25
Giới thiệu phần học
03:38
Mẫu quản trị ma trận
Mã nguồn của dự án
Tạo các thư mục cho dự án
05:33
Tạo các tệp của thư mục lớp và khung nhìn
10:19
Làm việc trên các tập tin chân trang, tiêu đề, thanh bên, tệp log_in.php
05:11
Sửa đổi tệp sidebar.php và records_in.php
08:55
Hoàn tất chạm vào tệp log_in và làm việc trên tệp transaction.php
08:12
làm việc trên các tập tin gainin, Wait_to_be_paid, pending, not_merged.php
07:44
Làm việc trên tập tin edit.php
03:22
Làm việc trên tập tin profile.php
02:28
Làm việc trên tệp not_logged_in.php
02:02
Làm việc trên tập tin register.php
03:48
Làm việc trên tệp downline.php
05:01
Phần 6: Lớp đăng ký
1:38:58
Xác định lớp đăng ký và thuộc tính của nó
06:05
Phương thức kết nối cơ sở dữ liệu
02:27
Tạo bảng người dùng
07:34
Creating the status table
07:25
Phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser phần 1
04:33
Phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser phần 2
10:47
Phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser phần 3
08:09
Phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser phần 4
07:02
Phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser phần 5
07:41
Phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser phần 6
06:28
Phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser phần 7
13:23
Thực hiện phương thức đăng ký người dùng mới registerNewUser
03:22
Implementing the registerNewUser method
14:02
Phần 7: Lớp đăng nhập
7:09:16