Đang xem
246 Học viên
40 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách lập trình với Java Java để làm gì Cách xây dựng các phần tử phía máy chủ với Java

Chương trình giảng dạy

4giờ 26phút
Phần 2: Đầu vào và Đầu ra
48:53
Chào mừng quay trở lại --Đặt kỳ vọng
00:49
Lấy đầu vào với một đối tượng máy scan
09:09
Nhập dòng lệnh với các kiểu dữ liệu khác nhau
07:26
Thông số dòng lệnh
07:19
Đầu ra và lưu trữ
10:24
Bài tập Lab
04:30
Giải pháp Lab
09:16
Phần 3: Hiểu về biến số
44:50
Giới thiệu phần học
00:50
Các loại biến
06:26
Khai báo và khởi tạo biến
06:42
Các biến và số học
10:07
Vui với Chuỗi
07:39
Bài tập Lab
03:22
Giải pháp Lab
09:44
Phần 4: Các điều kiện và Vòng lặp
49:56
Giới thiệu phần học
00:45
Các điều kiện
09:44
Câu lệnh điều kiện phức tạp và hỗn hợp
12:06
Lặp lại với vòng lặp While
10:52
Vòng lặp For
05:38
Bài tập Lab
02:58
Giải pháp Lab
07:53
Phần 5: Dữ liệu, dữ liệu ở mọi nơi
51:25
Giới thiệu phần học
01:02
Mảng
06:10
Mảng điều khiển
10:05
Đối tượng ArrayList- Mảng trên steroid
11:11
Lists, Hashtables và Generics
11:50
Bài tập Lab
03:17
Giải pháp Lab
07:50
Phần 6: Kết hợp tất cả lại với nhau: Lập trình hướng đối tượng
48:16
Giới thiệu phần học
00:42
Mối quan hệ đối tượng lớp (Class)
06:42
Xây dựng lớp (Class)
07:10
Lớp Parent và Child
12:57
Bài tập Lab
08:08
Giải pháp Lab
12:37

Mô tả

Yêu cầu

  • Mac hoặc PC Bộ công cụ phát triển phần mềm Java miễn phí từ Oracle Tinh thần muốn học lập trình

Về Giảng viên đào tạo

LearnToProgram

Web, Mobile and Game Development
Đánh giá 773
Học viên 200,280
Học viên đông đảo
Khóa học 9