Đang xem
38 Học viên
43 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách phát triển ứng dụng cho iOS8 bằng Swift Cách xây dựng ứng dụng từ đầu

Chương trình giảng dạy

3giờ 26phút
Phần 2: Biến
31:08
Hiểu các loại biến
06:45
Toán tử số học
09:07
Ép kiểu
04:58
Nội suy chuỗi
02:13
Phần 3: Luồng điều khiển
36:51
Giới thiệu về chương
00:44
Câu lệnh If
07:24
Câu lệnh phức hợp và hỗn hợp If
08:44
Câu lệnh Switch
05:03
Vòng lặp While
06:55
Vòng lặp For
03:53
Vòng lặp For...In
04:08
Phần 4: Mảng và Dictionary
38:48
Giới thiệu chương
00:49
Tạo và cập nhật Mảng
08:35
Array.Count(), Array.Slice()
05:19
Hàm mảng
09:46
Tạo một Dictionary
06:16
Hàm Dictionary
08:03
Phần 5: Hàm
26:27
Giới thiệu chương
00:41
Định nghĩa về hàm và gọi hàm
03:23
Các hàm lấy đối số (s)
06:10
Các hàm trả về giá trị
05:33
Phạm vi biến/hằng số và hàm
07:17
Hàm lồng nhau
03:23
Phần 6: Lớp và Protocols
23:23
Giới thiệu chương
00:27
Enums
03:54
Tạo một Lớp và Instantiation
09:24
Các lớp con và ghi đè
07:27
Protocols
02:11
Phần 7: Thêm về Swift Goodness
17:07
Giới thiệu chương
00:32
Phần mở rộng
05:12
Quá tải điều hành
04:07
Phân loại
04:52
Biểu tượng cảm xúc
02:24
Phần 8: Ứng dụng iOS8 App với Swift
16:08
Giới thiệu chương
00:35
Tạo bố cục ứng dụng
06:01
Tạo các Outlets và Actions
06:51
Chạy thử ứng dụng của bạn
02:13
Tạm biệt và cảm ơn
00:28

Mô tả

Yêu cầu

  • Mac với OSX mới nhất XCode Tài khoản Apple Developer Hứng thú với phát triển ứng dụng di động

Về Giảng viên đào tạo

LearnToProgram

Web, Mobile and Game Development
Đánh giá 773
Học viên 200,063
Học viên đông đảo
Khóa học 9