Tận dụng cơ hội để nhận học bổng!

Học khoá học ưa thích & nhận học bổng
Đang xem
125 Học viên
63 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Cách lập trình Python
  • Cách gia tăng sức mạnh cho các chương trình
  • Bạn có thể sử dụng Python ở đâu

Chương trình giảng dạy

5giờ 10phút
Phần 1: Học Python cơ bản: Khóa học Python cập nhật dành cho người mới bắt đầu
15:40
Phần 2: Kết quả
10:38
Chức năng The print()
03:54
Dấu phân cách và dòng mới
06:02
Phần 3: Biến
36:17
Mục giới thiệu
01:05
Chỉ định biến
07:50
Biến số (Int, float và complex)
06:57
Chuỗi biến
05:11
Chuỗi con và kết nối chuỗi
08:35
Biến với Lists, Tuples và Dictionaries
06:39
Phần 4: Toán tử
25:51
Mục giới thiệu
01:06
Toán tử toán học Python
09:20
Trình tự của Toán tử
05:04
Toán tử so sánh Python
05:50
Toán tử logic Python
04:31
Phần 5: Phân nhánh mã
26:16
Mục giới thiệu
00:57
Câu lệnh đơn giản If
07:03
Câu lệnh If.... Else
08:53
Câu lệnh lồng If
04:44
Toán tử Ternary
04:39
Phần 6: Vòng lặp
26:13
Mục giới thiệu
01:03
Vòng lặp While
08:30
Vòng lặp For
06:10
Vòng lặp lồng
05:27
Câu lệnh Break và Continue
05:03
Phần 7: Hàm toán học
15:45
Mục giới thiệu
00:58
Hàm Casting
04:41
Hàm toán
04:42
Hàm ngẫu nhiên
05:24

Mô tả

Yêu cầu

  • Kiến thức IT

Về Giảng viên đào tạo

LearnToProgram

Web, Mobile and Game Development
Đánh giá 346
Học viên 156,774
Học viên đông đảo
Khóa học 17

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo