Đang xem
3 Học viên
26 Các bài học
Mới bắt đầu

Bạn sẽ học gì?

  • Học cách tự viết các chương trình không phức tạp trong thực tế Tìm hiểu để viết một chương trình Python hoàn chỉnh đưa người dùng nhập, xử lý và xuất kết quả Tìm hiểu cách tạo một tệp thực thi cuối cùng chạy như một chương trình độc lập cả trên Windows và Mac Tìm hiểu để thực hiện một loạt các hoạt động hàng loạt Tìm hiểu để nhanh chóng thiết lập môi trường Python với các thư viện liên kết của nó

Chương trình giảng dạy

1giờ 53phút
Phần 1: Bắt đầu với Python
21:58
Cài đặt-Python-và-thư-viện-của-nó
08:46
Cài đặt-mặc định-python
03:29
Spyder-và-iPython
03:34
Phần 2: Variables, Strings, Integers và Floats
12:08
Biến (Variables)
02:47
Chạy-mã-từ-trình-chỉnh sửa-2
05:05
Chuỗi-và-số (Strings-and-numbers)
04:16
Phần 3: Điều kiện và hàm (Conditionals and functions)
07:15
Câu lệnh If-Else-và-Indentation
04:06
Hàm (Functions)
03:09
Phần 4: Sequences, collections và iterations
16:26
Trình tự (Sequences)
02:48
Sưu tập (Collections)
03:28
Sự lặp lại (Iteration)
03:32
Phần 5: Làm-việc-với-tệp-dữ liệu
07:13
Làm-việc-với-tệp-dữ liệu
05:29
Xử-lý-tệp-dữ liệu-dễ dàng hơn
01:44
Phần 6: Bước vào thế giới thực
30:43
Tìm-và-sử dụng-thư viện-mà-bạn-muốn
06:22
Tạo-một-ví dụ-thực tế
06:43
Code-introspection
03:49
Tạo-tệp-KML
04:01
Tương tác-với-người sử dụng
05:07
CSV-đến-KML
04:41
Phần 7: Tạo giao diện đồ họa người dùng (GUI) cho tập lệnh của bạn
14:58
Biến-toàn cầu
01:57
GUI-tương tác-với-Tkinter
05:33
GUI-tương tác-với-Tkinter-tạo-KML
07:28
Phần 8: Tạo một tệp thực thi từ chương trình Python
03:04
Tạo các tệp thực thi độc lập cho các chương trình Python
03:04

Mô tả

Yêu cầu

  • Máy tính (Windows, Mac, hoặc Linux) Không cần kiến thức Python trước đó

Về Giảng viên đào tạo

100% học viên đánh giá giảng viên này là xuất sắc!
Đánh giá 0
Học viên 8
Khóa học 1

Đánh giá nền tảng BitDegree

Học viên của chúng tôi nói Xuất sắc
9.5 trên 10
trustpilot logo 1 trustpilot logo